👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین آمیخته ترفیع و معیارهای عملکردی بازاریابی از دیدگاه کارکنان نمایندگی های بیمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین آمیخته ترفیع و معیارهای عملکردی بازاریابی از دیدگاه کارکنان نمایندگی های بیمه

بررسی رابطه بین آمیخته ترفیع و معیارهای عملکردی بازاریابی از دیدگاه کارکنان نمایندگی های بیمه در شهرستان ارومیه در حجم 187 صفحه

بخشی از متن:

مقدمه

هدف تمام علوم شناخت و درك دنیاي پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیاي اجتماعی روشهاي علمی تغییرات قابل ملاحظه اي پیدا کرده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که براي بررسی رشته‌هاي مختلف بشري از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی هاي مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد. اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاري از مسائل و رویدادها به دیده تردید می نگرد و آنها را با روش هاي مخصوص و از ابعاد و جنبه هاي گوناگون بررسی می‌کند تا به علت آنها پی ببرد و راهکار یا الگویی جدید جهت بهبود شرایط ارائه نماید. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد.

در این فصل به بررسی روش انجام تحقیق، انتخاب جامعه آماري، شیوه نمونه گیري، ویژگی هاي نمونه مورد بررسی و همچنین ابزارهاي گردآوري داده ها و ویژگی هاي آن ها از نظر روایی و پایایی پرداخته می‌شود. همچنین روش شناسی پژوهش تشریح شده و مورد بررسی قرار می گیرند.

بيان مسأله

بیمه از فعالیت‌هایاقتصادی کلیدی هر کشور است.امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و از طرف دیگر قوی ترین نهاد پشتیبانی سایر نهاد های اقتصادی و خانوار تلقی می‌شود.بیمه با انواع بیمه نامه هایی که دارد موجب ایجاد آسایش و آرامش در بین افراد خانواده میشود.در صورتی فعالان اقتصادی از جبران خسارت های احتمالی خود اطمینان داشته باشند فضای کسب و کار و رقابت نیز وضعیت مساعدی را تجربه خواهد کرد.تقویت این صنعت زمینه ساز سایر فعالیت‌هایاقتصادی است.

بیمه خدماتی است که به مشتری ارائه می‌شود کالا نیست که مشتری در هر لحظه بتواند از آنها استفاده کند.اگرچه در دهه های گذشته صنعت بیمه در ایران رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیق نکرده است.

هم اکنون 25 شرکت بیمه در سطح کشور وجود دارد که سهم آنها از بازار بیمه تولید به شرح زیر می‌باشد:

****جدول***

با افزایش تعداد شرکت های بیمه گر رقابت میان آنها نیز به طور چشمگیر افزایش یافته است.واین موضوع کاهش فروش و سهم بازار را در پی دارد.با افزایش چشمگیر رقابت ها شرکت های مختلف به منظور باقی ماندن در عرصه باید مزیت رقابتی خود را افزایش دهند.

مشتریان کانون اصلی توجه شرکت ها هستند و رضایتمندی و انتخاب آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان میباشد.آگاهی از نیاز مشتری و فرایند خرید اساس اداره شرکت به طور موفق است.لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها،انتظارات و تمایلات و توانایی آنها در خرید است.

در محیط رقابتی و متغیر امروزی شرکت ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان ناگزیر به استفاده از روش های متنوع و نوین ارتباطی هستند.اگر شرکتی از ارزش ویژه ای برخوردار باشد در این صورت مصرف کننده رفتار مثبی نسبت به آن خواهد داشت و حاضر است خرید خود را تکرار کند وآن را به دیگران نیز پیشنهاد نماید که باعث افزایش موقعیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت نیز خواهد شد.

یکی از مسائل مد نظر در جامعه امروزی برای انتخاب از دید مصرف کنندگان ترفیعات میباشد.ترفیع مجموعه ای از فعالیتهای اطلاع رسانی، ترغیب و اثرگذاری می باشند.که هر سه کاملا به هم مربوط اند.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

بيان مسأله 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6

سؤالات تحقیق 8

پرسش اصلی تحقیق 8

پرسش‏های فرعی تحقیق 8

اهداف مشخص تحقيق 9

هدف اصلی 9

اهداف فرعی 9

فرضیه تحقیق 9

فرضیه اصلی 10

فرضیه های فرعی 10

متغيرهاي تحقیق 11

روش شناسی پژوهش 11

روش‌ها و ابزار گردآوري اطلاعات 11

روش بررسي اسناد و مدارك 12

روش ميداني 12

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ساختارگزارش تحقیق 12

خلاصه فصل 13

فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14

مقدمه 15

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 16

تعریف مفهومی متغیرها 16

ترفیعات 16

معیارهای عملکردی 16

مالی 17

تعریف عملیاتی متغیرها 17

ترفیعات 17

غیر مالی 17

ابعاد چهارگانه ترفیعات 18

دسته بندی تبلیغاتی 19

معیار های عملکرد 20

مطالعات داخلی 21

مطالعات خارجی 25

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 27

فهرست مطالب

عنوان صفحه

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 27

تعیف متغیر ها 27

ترفیع 27

برنامه ریزی ترفیع 32

مهمترین روش های ترفیع عبارتند از 37

فروش حضوری 38

فعالیتهای پس از فروش 39

مدیریت استراتژیک نیروی فروش 39

فروش از تئوری تا واقعیت 40

فرایندهای فروش واقعی 40

پیگیریهای پس از فروش 41

تعریف روابط عمومی 43

تعریف مفهومی روابط عمومی 46

تعریف کاربردی روابط عمومی 46

روابط عمومی کارآمد 47

کارکرد های اصلی روابط عمومی 53

بازاریابی و پیشبرد فروش 59

تبلیغ 64

فهرست مطالب

عنوان صفحه

اقسام تبلیغات 65

نقش های مختلف تبلیغات 66

کارکرد های تبلیغات 67

تاثیر تبلیغات 69

خلاصه فصل 89

فصل سوم روش تحقیق 90

مقدمه 91

روش شناسی پژوهش 91

فرایند پژوهش 92

عرصه پژوهش 92

عرصه ی موضوعی پژوهش 92

عرصه ی مکانی پژوهش 92

عرصه ی زمانی پژوهش 93

متغیرهای تحقیق 93

فرضیه تحقیق 93

فرضیه اصلی 94

فرضیه های فرعی 94

جامعه آماري 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نحوة گزينش نمونه 95

روش‌ها و ابزار گردآوري اطلاعات 96

روش بررسي اسناد و مدارك 97

روش ميداني 97

مدل¬سازی معادلات ساختاری 97

پرسشنامه 99

تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه 99

روایی 99

اعتبار 99

روش آلفای کرانباخ 100

روش‌ها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات 100

نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها) 101

طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی) 101

خلاصه فصل 103

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده¬های تحقیق 104

مقدمه 105

آمار توصیفی 107

ویژگی¬های جمعیت شناختی 107

فهرست مطالب

عنوان صفحه

متغیر جنسیت 107

متغیر سن 108

متغیر سابقه کار 109

متغیر تحصیلات 110

تعیین نرمال بودن داده ها 111

بررسی پایایی متغیرهای پرسشنامه 113

بررسی روابط خطی میان داده ها 114

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر اگهی تجاری 114

آزمون کیزر- میِ یر- اولکین و آزمون بارتلت 115

ماتریس اشتراکات 115

روش استخراج: تحلیل مولفه اصلی 117

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر پیشبردد فروش 120

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر روابط عمومی 123

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر فروش 126

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر سهم بازار 126

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هزینه 129

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر سود 132

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازگشت سرمایه 134

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر نقدینگی 137

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تصویر شرکت 139

مدل اندازه¬گیری متغیر آگهی تجاری 141

مدل اندازه¬گیری متغیر آگهی تجاری پس از اصلاح 143

مدل اندازه¬گیری متغیر فروش شخصی 144

مدل اندازه¬گیری متغیر فروش شخصی پس از اصلاح 145

مدل اندازه¬گیری متغیر روابط عمومی 146

مدل اندازه¬گیری متغیر ناکارآمدی داخلی پیش از اصلاح 147

مدل اندازه¬گیری متغیر فروش پس از اصلاح 148

مدل اندازه¬گیری متغیر سهم بازار 149

مدل اندازه¬گیری متغیر هزینه 150

مدل اندازه¬گیری متغیر سود 151

مدل اندازه¬گیری متغیر بازگشت سرمایه 152

مدل اندازه¬گیری متغیر نقدینگی 153

مدل اندازه¬گیری متغیر تصویر شرکت پیش از اصلاح 154

مدل اندازه¬گیری متغیر تصویر شرکت پس از اصلاح 155

مدل ساختاری پژوهش 156

مدل ساختاری پژوهش پیش از اصلاح 156

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مدل ساختاری پژوهش پس از اصلاح 157

بارهای عاملی متغیرهای پژوهش 158

بررسی و آزمون فرضیه ها 161

فصل پنجم مقدمه، نتيجه گيري، پيشنهادها، محدوديتها 163

مقدمه 164

بحث و نتیجه گیری 166

پيشنهادات 168

پیشنهاد برای تحقیقات آتی 168

محدودیتها 169

محدودیت تحقیق 169

محدودیت محقق 169

منابع و مآخذ 170

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3ـ1: نوع تحقیق مورد استفاده بر اساس معیارهای مختلف 92

جدول 1-4 : شاخص¬های برازش و جدول آستانه حداقل آنها 106

جدول 2-4: فراوانی متغیر جنسیت 107

جدول 3-4: جدول فراوانی متغیر سن 108

جدول 4-4: فراوانی متغیر تأهل 109

جدول 5-4: فراوانی متغیر تحصیلات 110

جدول 6-4: آزمون نرمال بودن کولموگروف اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک 112

جدول ‏010-1: همبستگی متغیرهای پژوهش 114

فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار 1ـ4 فراوانی متغیر جنسیت 108

نمودار 2ـ4 فراوانی متغیر سن 109

نمودار 3ـ4 فراوانی متغیر تحصیلات 110

نمودار 4ـ4 فراوانی متغیر تحصیلات 111

نمودار 5ـ4 نمودار گرافیکی توزیع نرمال بودن داده ها 118

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1ـ1 مدل نظری پژوهش 116

شکل 2ـ1 مدل مفهومی رابطه بین آمیخته ترفیع و معیارهای عملکردی در شرکت بیمه 129

عنوان انگلیسی:

Subject:

The relationship betweenthe mixof promotionandmarketing performancemetricsfrom the perspective ofinsuranceon behalfof employeesin thecityof Urmia

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن (فصل 2) پاورپوینت نظریه روانی -اجتماعی اریکسون طرح توجیهی گیاهان دارویی ویرایش 97 پاورپوینت-اصول انحصار متقابل و همگام سازی درسیستم عامل (80 اسلاید) مقاله اصول بازاريابي تلفني