👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت کمرویی علت ها و درمان کمرویی (28 اسلاید)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت کمرویی علت ها و درمان کمرویی (28 اسلاید)

پاورپوینت کمرویی علت ها و درمان کمرویی (28 اسلاید)

مقدمه

كمرويي يك ناتواني و معلوليت فراگير اجتماعي است. در هر جامعه درصد قابل توجهي از كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان با اين اختلال رفتاري و عامل بازندة رشد شخصيت اجتماعي مواجه هستند. در بسيار از مواقع كمرويي «اصلي ترين مانع شكوفايي قابليتها ، خلاقيتها و ايفاي مسئوليتهاست.»

بنابراين نبايد پديدة كمرويي به عنوان يكي از اساسي ترين آفات رشد متعادل در خانواده و جامعة اسلامي ، فراگير شود. بدون ترديد اختلال كمرويي ، قابل پيشگيري و درمان است.

كمرويي چيست ؟

هيچ تعريف واحدي براي كمرويي كفايت نمي كند زير براي افراد مختلف داراي معاني مختلف است اما به طور كلي كمرويي يك توجه غير عادي و مضطربانه به خويشتن در يك موقعيت اجتماعي است كه در نتيجة آن فرد دچار نوعي تنش رواني ـ عضلاني شده ، شرايط عاطفي و شناختي اش متأثر مي گردد و زمينة بروز رفتارهاي خام و ناسنجيده و واكنشهاي نامناسب در وي فراهم   مي شود. به ديگر سخن پديدة كمرويي به يك مشكل رواني ـ اجتماعي و آزاردهندة شخصي مربوط مي شود كه همواره به صورت يك ناتواني يامعلوليت از مواجه شدن با ديگران.

شناخت كمرويي

كمرو بودن به معناي ترسيدن از مردم است ، به خصوص ترس از افرادي كه به دلايلي از نظر عاطفي تهديد كننده به شمار مي آيند. بيگانگان به دليل تازگي حضورشان يا عدم اطمينان به آنان ؛ مسئولان با قدرت و افراد جنس مخالف. همانگونه كه لنگيدن ناتواني جسماني است ، كمرويي را مي توان يك ناتواني ذهني دانست و نتايج آن م يتوانند ويرانگر باشند.

كمرويي ملاقات با افراد جديد ، دوستيابي يا كسب لذت واقعي از تجربيات خوب را دشوار مي سازد.

كمرويي مانع دفاع از حقوق حقة خويش و ابراز عقيده و بيان ارزشهاي فردي  مي گردد.

كمرويي ارزيابي مثبت از نقاط قوت شخصيت شما را محدود مي سازد.

كمرويي خودآگاهي و اشتغال شديد فكر به نحوة ارائة واكنشهاي فردي را تقويت مي كند.

كمرويي تفكر روشن و برقراري ارتباط ثمر بخش را دشوار مي سازد.

احساسات منفي مانند افسردگي ، اضطراب و احساس تنهايي از همراهان كمرويي هستند.

فهرست مطالب:

مقدمه

كمرويي چيست ؟

شناخت كمرويي

كمرويي پديدة جهاني است

انسان ، مهارتهاي اجتماعي و كمرويي

كمرويي از ديدگاه بين فرهنگي

كمرويي اضطراب اجتماعي

كمرو كيست ؟

عمل كمرويي و ويژگي هاي رفتاري افراد كمرو

شيوع كمرويي

اثر كمرويي بر روي بعد شناختي و بعد عاطفي ـ  رواني ـ اجتماعي

علل و عوامل كمرويي

اصلي ترين زمينه هاي كمرويي

روشهاي درمان كمرويي

موثرترين گامهاي عملي در تقويت اعتماد به نفس و غلبه بر كمرويي

اجتناب از بروز كم رويي در جامعه

نتیجه گیری

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری بیمارستان فلش کارت 504 تحقیق بررسی قانون حفاظت محیط زیست تحقیق مفهوم پيشداوري و انواع آن ‌ تحقیق تجارت الکترونیک در ایران و جهان