👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسي تأثير در افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود قبل از بهره و ماليات سال بعد شركت ....

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسي تأثير در افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود قبل از بهره و ماليات سال بعد شركت ....

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

 تقدير و تشكر 1

 فهرست مطالب 2

 فهرست جداول و نمودارها 4

 مقدمه 5

 فصل اول : طرح تحقيق 6

1-1) تشريح و بيان موضوع 6

2-1) اهميت موضوع 6

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع 7

4-1) فرضيات تحقيق 7

5-1) روش تحقيق 8

6-1) قلمرو تحقيق 8

7-1) تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي 8

8-1) تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق 9

9-1) مشكلات و موانع تحقيق 9

 فصل دوم : ادبيات موضوع 10

1-2) بورس اوراق بهادار 10

1-1-2) تعريف بورس اوراق بهادار 10

2-1-2) تاريخچه بورس در جهان 10

3-1-2) سابقه ايجاد بورس در ايران 11

4-1-2) نحوه خريد و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد 15

2-2) ويژگي هاي روش هاي تأمين مالي 15

1-2-2) استقراض 16

2-2-2) سهام ممتاز 16

3-2-2) سهام عادي 16

عنوان صفحه

4-2-2) سود انباشته 17

3-2) هزينه سرمايه 17

1-3-2) مفهوم هزينه سرمايه 17

2-3-2) هزينه بدهي ها 18

3-3-2) هزينه سهام ممتاز 18

4-3-2) هزينه سهام عادي 18

5-3-2) هزينه سرمايه مربوط به سود انباشته 19

6-3-2) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 20

4-2) خط مشي تقسيم سود 20

1-4-2) اهميت خط مشي تقسيم سود 20

2-4-2) عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود 20

3-4-2) روش هاي تقسيم سود 22

 فصل سوم : روش هاي تحقيق 23

1-3) روش تحقيق 23

2-3) قلمرو تحقيق 23

3-3) جامعه آماري 23

4-3) نمونه آماري 23

5-3) آزمون هاي آماري مورد استفاده در تحقيق 24

1-5-3) آزمون همبستگي و رگرسيون 24

2-5-3) آزمون معني دار بودن r 25

6-3) روش هاي جمع آوري اطلاعات 26

 فصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن ها 27

 فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها 30

 فهرست منابع 35

فهرست جداول و نمودارها :

عنوان صفحه

 جدول 1 : جدول ارزش جاري سهام شركت هاي پذيرفته شده در

بورس هاي جهان 13

 جدول 2 :جدول حجم دلاري سهم معامله شده در بورس هاي جهان

در 3 ماهه اول سال 95 14

 نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغيرهاي x و y با يكديگر 24

 جدول 3 : جدول رگرسيون صنعت ماشين آلات 31

 نمودار 2 : نمودار خط رگرسيون صنعت ماشين آلات 32

 جدول 4 : جدول رگرسيون صنعت وسايل نقليه موتوري 33

 نمودار 3 : نمودار خط رگرسيون صنعت وسايل نقليه موتوري 34

 جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدي به سهامداران در

برخي از كشورها 30

عنوان : بررسي تأثير در افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود قبل از بهره و ماليات سال بعد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1380-1377 .

مقدمه :

تشكيل سرمايه يكي از مهم ترين عوامل ورود كشورهاي در حال توسعه به فرآيند توسعه اقتصادي مي باشد .

سرمايه گذاران ايراني تا كنون بيشتر به سرمايه گذاري بر دارايي هاي فيزيكي رغبت نشان داده اند ،تا سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي .يكي از مهم ترين اهداف سرمايه گذاران در سرمايه گذاري در اوراق بهادار كسب سود ساليانه به همراه منفعت سرمايه مي باشد ،براي اينكه سرمايه گذاران ترغيب به سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي بشوند بايد بازدهي اين دارايي ها از بازدهي ساير دارايي ها بيشتر شود۱.

از آنجا كه كشور ما نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه نياز فراوان به سرمايه گذاري دارد و اين طريق مي تواند مشكل بيكاري را نيز برطرف سازد و چند وقتي است نيز بحث سرمايه گذاري خارجي در كشور به صورت جدي مطرح شده است بر آن شدم تا اين موضوع را بررسي كنم كه آيا ما توانسته ايم از سرمايه هاي موجود در داخل كشور به خصوص سرمايه هاي موجود در صنايع خود به درستي استفاده كنيم يا تنها با يك ديد كوتاه مدت به فكر افزايش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ايم و باعث خروج سرمايه ها از چرخه توليد شده ايم .

1 . علي قلي پور ، بررسي سياست هاي تقسيم سود بر ….، تحقيقات مالي ، ش 9 و 10 ، زمستان 74 و بهار 75 ، صفحه 85 .

فصل اول : طرح تحقيق

1-1) تشريح و بيان موضوع :

منابع تأمين مالي شركت به 2 بخش داخلي ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخاير استهلاك ،كاهش دارايي جاري و فروش دارايي ثابت ) و منابع خارجي ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادي جديد ) تقسيم مي شود كه مديران مالي بايستي با انجام بررسي و تجزيه و تحليل لازم منبعي را انتخاب نمايند كه اولاً از هزينه كمتري برخوردار باشد و ثانياً در بكارگيري و استفاده از وجوه تأمين شده منطق اقتصادي را مورد استفاده قرار دهد۱.

از آنجا كه سود انباشته هميشه يكي از منابع مهم تأمين مالي بلند مدت

براي شركت ها بوده است و در سال هاي اخير ،شركت هاي بزرگ صنعتي براي تأمين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده اند۲و نه از انتشار سهام جد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مباحثی در سینتیک تولید آهن تحقیق بررسی مردم شناسی تعزیه و تعزیه خوانی پاورپوینت مقبره الشعرای تبریز تحقیق بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني تحقیق دولت الکترونیک