👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق فرار مغزها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق فرار مغزها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بيان مسئله

فرضيه هاي تحقيق

ضرورت واهميت توجه به فرار مغزها

پديده مهاجرت متخصصان

مهاجرت متخصصان ايراني پس از انقلاب اسلامي

متغيرهاي مستقل و وابسته

جامعه و نمونه آماري

روش جمع آوري و گردآوري اطلاعات (منابع)

نتيجه گيري

پيشنهادات محقق

اشاره :

فرار مغزها پديده اي پيچيده و چندلايه است. آنها كه كشور خود را ترك مي‌كنند تا در دياري ديگر ساكن شوند براي اين اقدام خود دلايل گوناگوني دارند. برخي از اين دلايل به دافعه هاي داخلي برمي گردد و برخي ديگر به جاذبه هاي خارجي مربوط مي شود.

نوشته حاضر تلاش مي كند تا برخي زواياي تاريك در اين عرصه را روشن كند.

بيان مسئله :

1_ آيا عوامل اقتصادي باعث گرايش و در نتيجه فرار مغزها به سوي كشورهاي ديگر مي شود؟

2_ آيا عوامل سياسي باعث گرايش و رانده شدن متخصصان مي شود؟

3_ آيا عوامل اجتماعي باث جذب و مهاجرت متخصصان به خارج از كشور مي شود؟

4_ آيا عوامل ايدئولوژيك در مهاجرت متخصصان تأثير دارد؟

5_ تأثير عوامل فرهنگي و علمي در مهاجرت و سوق دادن مغزها به خارج قدر مي تواند باشد؟

فرضيه هاي تحقيق :

1_ شايد عوامل اقتصادي از قبيل نابرابري دستمزدها، امكانات سبب گريز نيروي انساني ماهر از كشورهاي توسعه نيافته و جذب آنها به كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته صنعتي گردد.

2_ ممكن است عوامل اجتماعي نظير نابرابري در امكانات اجتماعي از جمله امكانات رفاهي و بهداشتي و ... در جذب نيروهاي متخصص تأثيرگذار باشد؟

3_ احتمالاً عوامل سياسي نظير كودتاي نظامي _ دگرگونيهاي ريشه اي نظير انقلابها باعث فرار و مهاجرت عده اي ازمتخصصان به خارج از كشور مي شود؟

4_ شايد عوامل ايدئولوژيك (همچنين ايدئولوژي كمونيستي سبب گريز دانشمندان و انديشمندان ساخاروف و سولژنيتسين به غرب شد) در مهاجرت و گريز متخصصان و انديشمندان تأثيرگذار باشد.

5_ ممكن است عوامل فرهنگي و علمي از قبيل تفاوتهاي نظام آموزشي، امكانات پژوهشي و تحقيقي و غيره موجب اشتياق بيشتر انديشمندان و متخصصان براي مهاجرت باشد.

ضرورت و اهميت توجه به فرار مغزها :

* اهميت نيروي انساني متخصص و ماهر :

جامعه ايران اكنون نشانه هايي از نگراني درباره مغزهاي انديشمند و متخصص كه جذب جوامع غربي شده اند از خود بروز مي دهد. حتي قشر شكاك و بدبين به تخصص نيز پذيرفته است كه توسعه جامعه بدون وجود متخصصان مردمي و ملي امري محال است. واقعيت اين است كه نيروي انساني بويژه نيروي متخصص و ماهر در توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعه نقش اساسي ايفا مي كند. وجود نيروي انساني متخصص و ماهر است كه سرمايه مادي را به كار مي گيرد اهميت نيروي انساني تا بدان حد است كه نظريه پردازان آن را به منزله ثروت اصلي يك جامعه دانسته اند كه توانمن

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازه پل مروری بر ریبودیوزاید M و کاهش تلخی شیرین کننده استویا در فرمولاسیون مواد غذایی طرح توجیهی تولید قالب تاثيرات تماشاچيان بر ورزشكاران تحريک سيستم هاي دفاعي گياه در برابر عوامل بيماريزاي گياهي