👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رهيافت ترويجي – مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رهيافت ترويجي – مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS

رهيافت ترويجي – مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS

فهرست مطالب

اهمیت موضوع : ۳

مقدمه. ۶

مدیریت تلفیقی آفات IPM 8

تاریخچه مختصری از IPM…. 8

توسعه مدیریت تلفیقی مشارکتی آفات… ۱۲

توسعه روستائی فقر زدائی توانمندی کشاورزان.. ۱۳

توانمند سازی زنان کشاورز : ۱۳

حفظ محیط زیست و تنوع زیستی.. ۱۴

بهداشت حرفه ای و عمومی.. ۱۴

مدارس مزرعه ای کشاورزان Farmer Field Schools. 15

تاریخچه مختصری در موردی FFS.. 17

روش ترویجی مدرسه مزرعه ای کشاورزان.. ۱۸

دلایلی برای توجه به رهیافتهای مدرسه در مزرعه. ۲۰

مشارکت گرایی در ترویج.. ۲۰

تعامل در فرایندهای تولدی و سازگاری دانش و فناوری.. ۲۰

مراحل تاسیس و هیافت FFS.. 22

پیش نیازهای راه اندازی و هیافت FFS.. 22

توسعه دانش اکوسیستم زراعی.. ۲۲

توسعه ظرفیتها برای انجام کارهای گروهی.. ۲۳

انگیزش و تثبیت علایق.. ۲۳

تسهیل گری.. ۲۴

تامین مالی.. ۲۴

استمرار اقدامات جمعی کشاورزان.. ۲۵

حمایت محلی و سازمانی.. ۲۵

ویژگیهای رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان.. ۲۶

تمام یادگیری های اولیه در مزرعه کشاورزان صورت می گیرد : ۲۶

کارکنان ترویج نقش تسهیلگری دارند نه اموزشگری.. ۲۷

برنامه اموزشی تلفیقی و یکپارچه است… ۲۷

اموزشها تابع چرخه فصلی محصولات زراعی می باشد : ۲۷

نشستهای گروهی بصورت کاملا منظم می باشد : ۲۸

پویایی گروه – تشکیل تیم.. ۲۸

۱- مرحله اگاه سازی.. ۳۰

۲- مرحله توسعه. ۳۱

۳- مرحله توانمند سازی.. ۳۲

فعالیتهای مرحله توانمند سازی بر روی تهیه و تنظیم برنامه های اموزش مزرعه ای به طور تمام وقت و بر اساس موارد زیر متمرکز می وشد : ۳۲

پروژه های توانمند سازی از طریق بخش های دولتی حمایت و پشتیبانی می شوند . ۳۳

۴- مرحله تثبیت : ۳۳

اهداف رهیافت مشارکتی FFS.. 34

نقاط قوت رهیافت FFS.. 35

نقاط ضعف رهیافت FFS.. 35

تحقیقات انجام شده بر روی FFS در سایر کشورهای جهان: ۳۶

منابع و ماخذ: ۴۲

اهميت موضوع :

با گذشت بيش از پنج دهه از فعاليتهاي رسمي ترويج در ايران در حال حاضر فعاليتهاي نظام ترويج كشور اغلب در قالب رهيافت متعارف مي باشد ، البته فعاليت در قالب اين رهيافت يكي از ضعفهاي اساسي نظام ترويج كشور و اكثر كشورهاي جهان سوم محسوب مي شود .

در اين رهيافت مسائل و مشكلات كشاورزي در موسسات ، مراكز ، ايستگاهها و ازمايشگاهها بررسي شده و نتايج و راه حلها به مروجين و كارشناسان ترويج منتقل شده و به وسيله انها در بين روستائيان و كشاورزان ترويج مي گردد ، در رهيافت متعارف چنين تصور مي شود كه كشاورزان نمي توانند مشكلات خودشان را حل كنند و لازم است بخش ترويج از طريق نمايشهاي نتيجه اي و طريقه اي ، روزهاي مزرعه رسانه هاي انبوهي و غيره در كشاورزان ايجاد اگاهي نموده و انها را به استفاده از فن اوري هاي موجود ترغيب نمايد . فن اوري هاي جديد اغلب به وسيله افراد حرفه اي و اموزش ديده در سطوح عالي و در محيط هاي كنترل شده و سر بسته اي مانند ازمايشگاهها كارگاههاي اموزشي يا ايستگاههاي تحقيقاتي و گلخانه اي ازمايش و توليد شده و سپس به كاركنان ميداني ترويج انتقال مي يابد تا ان را در بين كشاورزان نشر دهند و بدين ترتيب عاملان ترويج عمدتا خود را بعنوان انتقال دهندگان يك سويه فن اوري ها فرض كرده و نقش خود را در برگشت مشكلات كشاورزان به محققان مورد غفلت قرار مي دهند ( Swanson, 1997 ; Sadighi and Mohammadzadeh , 2002 ).

در واقع در ترويج متعارف به برقراري يك نظام ارتباطي عمودي با بهره برداران با هدف انتقال اطلاعات پرداخته مي شود و اگاهي از بازخورد و نظرات روستاييان و نيز جوابگويي به نظرات و نيازهاي انان چندان امكانپذير نيست و بدين ترتيب اين رهيافت نتوانسته انچنان كه شايسته است پاسخگوي كشاورزان و نيازهاي فن اوري توليد كنندگان كشاورزي در مناطق و موقعيتهاي مختلف باشد و در اين الگو بسياري از عوامل و سازه ها از جمله مشاركت كشاورزان و بهره گيري از دانش بومي انها كشاورزي پايدار و .. به فراموشي سپرده نشده است Pretty and Roling 1997

در پاسخ به اين نارساييها زا دهه 1970 به بعد دانشمندان و متخصصان ترويج كشاورزي به الگوها و رهيافتهايي روي اورده اند كه بيشتر بر مشاركت قدرت بخشي توسعه منابع انساني و تسهيل تاكيد دارند اين رهيافتها كه با عنوان كلي رهيافتهاي مشاركتي شناخته مي شوند از ان زمان تا كنون در بسيار كشورها خصوصا كشورهاي در حال توسعه بكار گرفته و نتايج مطلوبي از ان حاصل شده است Swanson 1997 مهمترين رهيافتهاي مشاركتي بكار گرفته شده توسط كشورها عبارتند از ارزيابي مشاركتي روستايي PRA نظام پژوهش و ترويج مزراعه اي FSRE توسعه مشاركتي فن اوري PTD مدل مشاركتي مدرسه در مزرعه FFS

در رهيافتهاي مشاركتي كشاورزان از طريق مشاهدات دانش و توانايي هاي گروهي و با روش اكتشافي بحث هاي گروهي تجزيه و مشاهده به يادگيري و ابداع فن اوري هاي نوين مي پردازند وجه مشترك رهيافتهاي مشاركتي در اين است كه فن اوري جديد با مشاركت و تعامل سه گروه كشاورزان تيم چند تخصصي مروجان كارشناسان موضوعي و محققان در ديسيپلين هاي مختلف و ساير ذينفعان از جمله سازمانهاي دولتي و غير دولتي توليد مي شود . اين امر موجب پذيرش وسيع تر فن اوري ها و افزايش توانايي هاي كشاورزان جهت ازماي شو حل مسائل در مزارعه خودشان مي شود . از خصوصيات ديگر اين رهيافت اين است كه موجب مي شو جهت گيري هاي تحقيقاتي در ارتباط با نيازها و مسائل و مشكلات مهم كشاورزان بوده و تجربيات انها در زمينه دانش بومي مورد بهره برداري محققان قرار گيرد . كه اثرات مثبت اقتصادي و اجتماعي فراواني براي جامعه روستايي واهد داشت كرمي و فنايي ، 1373.

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های مهندسی عمران مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش عالی و رسالت‌های آن وتدریس مشارکتی (فصل دوم) بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور پاورپوینت درس تئوری مدیریت (25 اسلاید) تحقیق اصلي فراگير در احکام اجتماعي اسلام