👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کیست در تخمدان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله کیست در تخمدان

استروژن مترشحه از فوليكول گراف سبب تحليل ساير فوليكولها مي شود. رشد فوليكولهاي تخمداني فرآيندي كامل شامل سيگنالهاي خارج تخمداني از قبيل هورمونهاي گونادوتروپيني و متابوليكي و سيگنالهاي داخل تخمدان است (Webb R. et., 1999). بدنبال افزايش غلظت استراديول مترشحه از فوليكول، غلظت هورمون آزادكننده گنادوتروپين (GnRH) افزايش يافته، در نتيجه به پيك رسيدن هورمون لوتئينه كننده (LH) صورت گرفته و فوليكول گراف تخمك گذاري مي نمايد (Nanda A.S., 1992 Dobson H. and).

مكانيسم منجر به وقوع كيست سالهاست كه مورد مطالعه و تحقيق مي باشد. اما دانش ما هنوز ناقص است.

فرآيند تشكيل كيست :

1) عملكرد نامناسب محور هيپوتالاموس ـ هيپوفيز ـ تخمداني:

بيشتر فرضيات عملكرد نادرست نروآندوكرينولوژي در محور هيپوتالاموس ـ هيپوفيز ـ تخمداني را قبول دارند (Yaungquist R., 1997). براساس اين فرضيه علت اوليه، كمبود و نقصان در به پيك رسيدن LH پيش از تخمك گذاري و يا نقص در الگوي آزادسازي اين هورمون مي باشد. استروژن مترشحه از فوليكول گراف با اثر فيدبك مثبت بر محور هيپوتالاموسي ـ هيپوفيزي جهت تخمك گذاري موجب آزادسازي LH مي گردد. هرگونه اشكال در اين فرآيند سبب كاهش يافتن GnRH آزادشده از هيپوتالاموس و در نتيجه ناكافي بودن آزادي LH يا زمان نادرست آزادي LH مي شود.

بنابراين مكانيسم فيدبك مثبت استروژن بر روي به پيك رسيدن LH در گاوي با كيست فوليكولي به درستي عمل نمي كند (Bosu W.T.K. and Peter A.T., 198

👇محصولات تصادفی👇

فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من) بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A) پاورپوینت-اصول مطالعات استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی (72 اسلاید) علل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيان علل تعليق اين قانون (نسخه اصلاح شده)