👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی

از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی

. نقش سنت با ظهور نوگرايي و جوامع مدرن بدون شك تغييراتي يافته و برخي وجوه آن تحت تاثير شرايط جديدجهاني قرار گرفته است. تعيين اين دگرگونيها بسته به خصوصيات فرهنگي هر جامعه متفاوت مي باشد ، اما نميتوان گفت كه لزوماً اين تحولات سبب تضعيف سنت شد، چرا كه بسياري سنتها همچنان نقش مهمي در زندگي افراد و حيات اجتماعي ايفا ميكنند و حتي اگر تمامي راهها براي انتقال آنها به نسلهاي بعد مسدود باشد، انتقال شفاهي و سينه به سينه را نميتوان مانع شد. حقايق اجتماعي نشان داده است كه عناصر مدرن و سنتي زندگي با يكديگر مانع الجمع نيستند، بلكه مردم چنان زندگي خود را سازماندهي ميكنند كه عناصر سنتي با شيوههاي جديد زندگي يكپارچه شود. در اين سازماندهي لزوماً نه سنتها كنار گذارده ميشوند و نه شيوههاي جديد مطرود ميگردند، بلكه در تعامل آنها برخي از سنتها و عناصر مدرن هيئتي نو مييابند و برآيند آنها سبب تحكيم زندگي فردي و اجتماعي خواهد شد. هر چند برخي شرايط اجتماعي سبب حذف عناصري از سنت يا مدرنيسم از مدار حيات جامعه شده است، اما اين امر نبايد سبب صدور احكام عمومي و علي و معلولي گردد. پديده جهاني شدن را بايد داراي پيشينه تاريخي طولاني در حيات بشري و تعاليم اديان الهي بدانيم ، اما مشخصههاي جهانشمولي براي گونه قديمي آن با مشخصههاي امروزين آن داراي تفاوتهاي اساسي است.آشكارترين مشخصه امروزين جهاني شدن را در سرعت گيجكننده تحولات جديد، فراگيري و همه جانبه بودن مبادلات ،تنوع ابعاد موضوع و فرآيند پيچيده اين پديده ميتوان قلمداد نمود

همچنين در ميان انواع نگرشهاي جديد به اين موضوع قديم، نگرشهاي مبتني بر تكامل صنعت و مدرنيسم در ادبيات بحث غلبه چشمگيري يافته و در ميان دستاوردهاي مختلف اجتماعي مدرنيته گسترش ورشد شتابان فنآوريهاي ارتباطي نقش بيبديلي در تسريع جهان داشتهاند. رشد چشمگير فنآوريهاي ارتباطي همچون ماهوارهها ،شبكههاي رايانهاي ، ريز كامپيوترها ، كابلهاي نوري و چند رسانهايها و رسانههاي متعامل اسباب تبادل سريع اطلاعات را در گستره جهاني مهيا ساخته است. فاصلههاي زماني ومكاني در نورديده شده و جهان روز به روز كوچك و بهم فشردهتر از قبل مينماياند.

بر اين اساس، برخي تا آنجا پيش رفته اند كه در تحليل علتها و معلولهاي واقعيتهاي حاضر جامعه جهاني به ابعاد ارتباطي موضوع بسنده كرده اند.([3]) بدون ترديد تحليل ارتباطگراي جهاني شدن فارغ از توجه به زيست محيط فرهنگي و تاثيرات بحث برانگيز آن نميتواند فرآيند پيچيده واقعيت مذكور را تبيين نمايد. از اين رو ، محور توجه اين نوشتار ، بعد فرهنگ و ارتباطات جهاني شدن خواهد بود.

سنتها در جريان جهاني شدن

برخي صاحبنظران جهاني شدن را با سنت زدايي از فرهنگ ها همراه مي دانند وآن را فرآيندي ميشمارند كه در مسير انحلال مختصات فرهنگي جوامع بهنفع نظم جهاني فرهنگي نوين حركت نموده است . از جمله آنتوني گيدنز پيشبيني ميكند كه در چنين فرآيندي تاريخ محلي و فرهنگ ملي يا محو شود يا از نو ابداع گردد([4]).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تغذيه در روزه داري پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی دانلود پاورپوینت بررسی اصول اخلاقی در بازاریابی بررسی و ارزیابی هویت ایرانی اسلامی در بافت قدیم و جدید محلات تهران پاورپوینت شبكه هاي ارتباطي در طراحي سايت