👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق لوازمي که در الکترونيک کاربرد دارد

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق لوازمي که در الکترونيک کاربرد دارد

بيشترين لوازمي که در الکترونيک کاربرد دارد :

1- مقاومت

2- خازن

3- سلف

1- ميزان مقاومتي که اين المان در برابر عبور جريان از خود نشان مي دهد .

(ولتاژ) V=I(جريان) R(مقاومت)

انواع مقاومت

فيلم کربن + ... سيمي ، فيلم فلزي ، فيلم ضخيم ، فيلم نازک

روشهاي بيان اهم يک مقاومت

عددي 0

نوار رنگها =

سياه قهوه اي قرمز نارنجي زرد سبز آبي بنفش خاکستري سفيد

مقدار مقاومت AB * 10 %D 99 Min R 101 Man

طلايي %5

نقره اي %10

خصوصيات يک مقاومت :

اهم – وات P=VI

وظايف مقاومت :

1- کنترل جريان

2- تقسيم ولتاژ

3- تغذيه مدار يا مدارهاي الکترونيکي و الکتريکي

انواع پتانسيومتر :

1- خطي : (R) مقاومتي که با تغيير ولوم ميزان تغييرات مقاومت به صورت خطي و يکنواخت کم و زياد مي شود .

2- لگاريتمي A : مقاومتي که با تغيير ولوم ميزان تغييرات مقاومت به صورت خطي و يکنواخت کم و زياد نمي شود بلکه به صورت لگاريتمي صورت مي گيرد که اين تغيير مي تواند در ابتدا کم وبيش زياد شود ويا در ابتدا زياد و در نهايت کم شود.

آبي (A) خاکستري (B) مشکي (C) قرمز (D) طلايي (E) = 680*10 %5

ABC * 10 %E 6800 = 68K + %5

روش بيان اهم مقاومت :

رنگها – عددي

عددي : اعداد مقاومت بر روي آنها نوشته مي شود وبسته به ( اهم – کيلواهم – مگااهم ) مقدار آنها تعيين مي گردد .

اگر عدد نوشته شده يک عدد سه رقمي باشد دو عدد سمت چپ نوشته شده در ضريب ده عدد سوم ضريب مي شود .

k 7/2 = 10 * 27 = 272

اگر عدد نوشته شده يک عدد دو رقمي باشد بين آن دو عدد يکي از حروف (m.k.R) باشد مقدار مقاومت بدين شرح است درست در مکان حرف ، يک علامت اعشار مي گذاريم و عدد را درست همانطور که مي باشد بازنويسي مي کنيم حال اگر حرف مورد نظر R بود مقدار مقاومت برحسب - K بود برحسب K بود برحسب K و M بود برحسب M مي باشد .

حال اگر عدد مقاومت دو رقمي بود و در آخر نيز از حروف استفاده شد اين حروف نشان دهنده ميزان خطا است .

خطا % حروفها

1 F

2 G

5/2 H

5 J

10 K

20 M

4RV 4/7

5R6J 5/6 %5

R22F 0/22 K %1

2K2G 2/2 K %2

2MVM 2/7 M %20

خازن :

عنصري است که انرژي را در ميدان الکتريکي ذخيره مي کند .

رابطه بين ولتاژ و جريان خازن

I = C

F (np 10 , mf 10 , pf 10 )

انواع خازن :

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنايي با وسايل ، تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز پاورپوینت روش های تزریق(تونل) تحقیق درباره گل شمعدانی تغذیه ی ورزش بسكتبال محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی آبادان از سال 80 الی 89