👈 فروشگاه فایل 👉

چگونه مي توان ميزان يادگيري اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را در كلاس اول راهنمائي افزايش داد؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

چگونه مي توان ميزان يادگيري اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را در كلاس اول راهنمائي افزايش داد؟

چگونه مي توان ميزان يادگيري اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را در كلاس اول راهنمائي افزايش داد؟

عنوان صفحه

مقدمه

بيان مساله

مشكل چيست؟

ويژگي گروههاي مورد پژوهش

گردآوري اطلاعات(شواهد1)

تحليل يافته هاي 1

برداشت از يافته هاي 1

گردآوري اطلاعات(شواهد 2)

تحليل يافته هاي 2

برداشت از يافته هاي 2

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

دوره اي را كه در آن زندگي مي كنيم عصر مي كنيم انفجار اطلاعات مي نامند و فراگيران همواره زير بمباران اطلاعات از طريق راديو، تلويزيون، انواع كتب، روزنامه، مجلات، اينترنت و انواع نرم افزارهاي كامپيوتري و غيره مي باشند. كه در فرآيند ياددهي و يادگيري مي توان از اين رسانه ها در كنار كتاب درسي استفاده كرد.

البته در مورد تدريس علوم تجربي روش مشاهده مستقيم و انجام آزمايش بهترين شيوه آموزش مي باشد. مخصوصا اگر ابزار و وسايل مشاهده و آزمايش داراي ويژگيهايي از قبيل: در دسترس بودن، ارزان بودن، قابل ساخت و استفاده توسط خود دانش آموز باشد مي تواند علاوه بر آموزش موضوع تدريس، موجب تقويت روحيه جستجوگري و حس كنجكاوي دانش آموزان شده و فرآيند يادگيري لذت بخش باشد و دانش آموز به دنبال ابداع و ابتكار باشد.

علوم تجربي به بخشي از دانش بشري گفته مي شود كه حاصل تحقيق و جستجوي او در جهت شناخت جهان مادي و نظامها و قوانين حاكم بر آن است.

همچنين علوم تجربي با گستردگي فراوان و شاخه هاي مختلفي كه دارد مي تواند يكي از بهترين راههاي خداشناسي(از طريق قانون عليت) باشد و زمينه پرورش نسلي خداجو و معتقد را براي آينده فراهم آورد.

«انشاء الله»

بيان مساله

در بخش فيزيك علوم تجربي سال اول راهنمايي فصلي از كتاب با عنوان«اثر گرما بر حالت مواد» وجود دارد كه در اين مبحث دانش آموزان با انواع تغيير حالتهاي ماده از جمله تبخير و عوامل موثر بر آن و همچنين با نقطه جوش مايعات و با انجام يك آزمايش و مقايسه نتيجه اين آزمايش با نتيجه اين آزمايش در شهرهاي ديگر با عوامل موثر در نقطه جوش مايعات آشنا مي شوند.

عوامل مختلفي در سرعت تبخير مايعات موثر هستند كه عبارتند از:

الف- جنس مايع ب- دماي مايع ج- سرعت جريان هوا

د- سطح تبخير ذ- مقدار رطوبت هوا(تراكم گاز) ر- ميزان ناخالص مايع

ز- فشار هوا

مايعات در هر دمايي داراي تبخير سطحي هستند يعني مايع فقط از سطح مايع تبخير مي شود و هر چه دما مايع افزايش يابد سرعت تبخير نيز افزايش مي يابد با افزايش دماي مايع وضعيتي پيش مي آيد كه مايع فقط از سطح تبخير نمي شود بلكه از تمام قسمتهاي مايع تبخير صورت مي گيرد كه در اين حالت گفته مي شود مايع به نقطه جوش خود رسيده و در حال جوشيدن است.

نقطه جوش يك مايع دمايي است كه در آن دما، فشار بخار آن مايع كاملا با فشار خارجي كه بر مايع وارد مي شود برابر مي شود.

بنابراين نقطه جوش هر مايع به جنس آن مايع و فشار وارد بر مايع بستگي دارد. در يك ظرف معمولي مايعات را فقط مي توان تا نقطه جوش هر مايع گرم كرد. اما در ظروف در بسته مانند ديگ بخار، زودپز به علت وجود فشار زياد گاز درون ظرف كه به راحتي اجازه تبخير به مايع را نمي دهد مي توان دماي مايع را بسيار بيشتر از نقطه جوش معمولي آن مايع بالا برد.

يعني هر چه فشار گاز بيشتر باشد نقطه جوش يك مايع افزايش مي يابد. اكنون عكس همين مطاب هم صادق است يعني اگر بتوانيم در يك ظرف فشار گاز را از حد استاندارد يك اتمسفر يا 105*01/1 پاسكال يا 760 ميلي متر جيوه پايينتر بياوريم مايع در دمايي كمتر مي جوشد به طوري كه تغييرات فشار هوا در يك جغرافيايي نقطه جوش آب را تا دو درجه سانتيگراد تغيير مي دهد.

آب خالص در شرايط استاندارد هم سطح دريا يعني فشار يك اتمسفر يا 105*01/1 پاسكال در دماي cْ100 مي جوشد در صورتي كه در يك ارتفاع پنج هزار پايي(حدود 1500 متر) فشار هوا به 83/0 اتمسفر كاهش مي يابد در نتيجه نقطه جوش آب نيز كاهش يافته و در cْ95 مي جوشد.

مشكل چيست؟

مشكل اول اين است كه چون مفهوم فشار در كلاس دوم راهنمايي مورد بررسي قرار مي گيرد دانش آموزان كلاس اول راهنمايي هيچ تصور از وجود فشار هوا بر روي اجسام ندارند و هنگامي كه به آنها مي گوييم كه هوا بر روي تمام اجسام فشار و سنگيني وارد مي كند با اين سوال آنها مواجه مي شويم كه پس چرا اين فشار را حس نمي كنيم؟ و يا اينكه چرا اين سنگيني را نمي توانيم با ترازو اندازه بگيريم؟ كه علت ايجاد اين شبهات نوعي كج فهمي ادراكي در دانش آموزان مي باشد.

مشكل دوم: ايجاد شرايطي كه فشار هوا از حد معمول كمتر باشد تا بتوان اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را خود دانش آموزان بررسي كنند كمي مشكل است.

در اين تحقيق عملي اثر كاهش فشار بر نقطه جوش آب، در دو كلاس جدا با شرايط كاملا مشابه اما با دو روش متفاوت انجام مي شود و نتايج آن با تاكيد بر روش گروهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

ويژگي گروههاي مورد پژوهش

در سال تحصيلي 88-1387 در مدرسه شاهد المهدي شهرستان خمين مشغول تدريس در علوم تجربي در اين سال چهار كلاس پايه اول راهنمايي در اين آموزشگاه داير بود كه تدريس علوم تجربي دو كلاس 3A و 4A به عهده اينجانب بود.

هر كلاس داراي 28 دانش آموز بود كه به طور يكسان براساس ميانگين معدل كلاس پنجم ابتدايي تقسيم بندي شده بود. به طوري كه در هر كلاس به طور مساوي دانش آموزاني با مع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس 19 مطالعات هفتم ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده پیشینه تحقیق ومبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیک تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی آزمایشگاه فیزیک حرارت