👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مديريت زمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مديريت زمان

مديريت زمان بر دو نکته مهم تاکيد دارد. اول افزايش کارايي و ديگري کارآمد بودن در

دوره زماني محدود. اين دو مقوله تفاوت هايي نيز با هم دارند. به اين صورت که کارآيي به

معني انجام درست يک کار است، در صورتي که کارآمد بودن به معناي انجام کار درست

است. به عبارت ديگر کارآيي به معني يافتن بهترين راه براي انجام کاري خاص بوده و

کارآمدي يا تاثيرگذاري به مفهوم درنظرگرفتن يک سلسله وظايف، اولويت بندي و انتخاب

مهمترين آنهاست. اين دو از اصول مديريت است که کتابداران نيز بايد همواره مدنظر داشته

باشند.

از آنجا که کتابخانه ها موسساتي انعطاف پذير هستند و اکثر مراجعان آن نيز پيش بيني نشده

و داراي نيازهاي متنوعي هستند، لذا چالش هاي مديريتي در اين حرفه ايجاد مي شود که در

حرفه هاي ديگري که زمان و ارباب رجوع جزء يک جدول از پيش تعيين شده اند کمتر

مشکل ساز است.

از اين رو که اين چالش ها مي تواند ناکامي را افزايش داده و موجب کاهش رضايت از طرز

کار شوند انتخاب راهکارهاي مناسب براي مديريت زمان مي تواند زندگي حرفه اي را با

افزايش بهره وري، پربارتر سازد.

آيا کتابخانه ها مي توانند بدون هيچ افزايشي در امکانات - و در بسياري از موارد با کاهش

آن خدمات کارآمدتر و موثرتري را ارائه دهند؟

پاسخ اين پرسش استفاده بهينه از زمان است. مديريت زمان هم براي اشخاص و هم براي

سازمان ها سودمند است، به اين شکل که از سويي تجربه هاي مثبت در اين زمينه احساس

اعتماد به نفس اشخاص را افزايش مي دهد و از سويي ديگر هم سازمان ها از افزايش بهره

وري و خدمات سود مي برند. اين يک خودگرداني نيروبخش است که مي تواند تا حدود

زيادي نيازهاي جاري و آينده استفاده کنندگان را برآورده سازد و ارزشمندي زمان محدود را

افزايش داده آنرا پربارتر سازد. لذا کتابداران نيز بايد محيط ها و شرايط را به خوبي تحليل

نموده و شايسته ترين اولويت ها را انتخاب کنند.

راهکارهاي مديريت زمان :

در مقابل صرف وقت براي کارهاي مفيد، سپري شدن زمان براي کارهاي بي اهميت نيز

وجود دارد که از آن به هدر رفتن وقت ياد مي شود. البته منظور از کارهاي بي اهميت

کارهاي عبث نيست بلکه ميز ان اهميت آنها نسبت به انجام دهنده آنها سنجيده مي شود. برخي

از کارها جزء امور روزمره و غيرقابل چشم پوشي مي باشند، اما انجام آنها نياز به تخصص

زيادي ندارد و اگر متخصصان به انجام اين امور بپردازند، زمان مفيدي را که مي تواند

صرف امور مهمتر و بنيادي تر شود از دست خواهند داد. ممکن است اين مدت زمان هدر

رفتن درصد قابل توجهي را شامل شود که بايد سنجيده شده و عوامل موثر بر اين اتلاف وقت

کشتن شود. همه کتابداران به ويژه در رده هاي مديريتي با استفاده از ترفندهاي مديريت زمان

که به طور خلاصه؛ اولويت بندي، در نظرگرفتن اهداف و تفويض اختيارات مي باشد، مي

توانند اوقات خود را به خوبي اداره کنند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله نمای دو پوسته نماد یک معماری پایدار تحقیقی در مورد آموزش و پرورش تحقیق مفهوم مدیریت ماليات بر ارزش افزوده (مزايا ، معايب ، تاثيرات اقتصادي ) مقاله آزادی به عنوان يکی از مبانی ليبراليسم