👈 فروشگاه فایل 👉

پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای انتظارات زناشویی و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی زوجین-پایان نامه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای انتظارات زناشویی و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی زوجین-پایان نامه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر  پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای انتظارات زناشویی و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی زوجین ناحیه 1شهر شیراز بود.این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری زوجین ناحیه 1شهر شیرازبودند  ،که تعداد 125زوج به روش نمونه گیری دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های رضایت زناشویی( ENRICH  ، 47ماده ای)، پرسشنامه نیازهای بنیادین روان‌شناختی (BSNQ) وپرسشنامه انتظارات زناشویی امیدی و همکاران(1379)استفاده شد.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS22انجام پذیرفت. نتایج، نشان داد تمام متغیرهای پژوهش، شامل نیازهای بنیادینِ رواشناختی و انتظارات زناشویی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معناداری، دارند. در پیش­بینی رضایت زناشویی متغیرهای ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و انتظارات زناشویی هر دو  پیش بینی کننده رضایت زناشویی بودند. با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت: ارضا نیازهای بنیادین روان شناختی، و انتظارات زناشویی  درمیزان  رضایت زناشویی و تعارض زناشویی مؤثر است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول کلیات پژوهش... 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 6

اهمیت و ضرورت.. 10

هدف تحقیق.. 12

فرضیه پژوهش... 12

تعریف متغیرها 13

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

مقدمه. 16

خانواده 22

تفاوت های زنان و مردان. 28

رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن. 34

ایجاد رضایت زناشویی.. 36

زوج خوشبخت و کامل. 38

خصوصیات زوجین دارای رضایت زناشویی.. 45

عواملی مؤثر بر دوام زناشویی.. 47

نیازها و عوامل خشنودی رضایت زناشویی.. 47

جنیست و رضایت زناشویی: 48

تحول رابطه و صمیمیت و رضایت زناشویی.. 50

خانواده اصلی و رضایت زناشویی.. 51

سبک های مقابله‌ای و مهارت‌های ارتباط و رضایت زناشویی.. 53

مهارت‌های مؤثر در ارتباطات زناشویی.. 55

اهمیت روابط جنسی.. 64

رضایت زناشویی و جهت گيرى مذهبى.. 70

ساختار قدرت و سازگاری زناشویی: 75

نیازهای بنیادین روان‌شناختی.. 76

نیاز به شایستگی.. 78

گرایش به ارتباط.. 79

خودمختاری و آزادی.. 81

پیشینه پژوهش... 85

پیشینه  خارجی.. 85

پیشینه پژوهش  داخلی.. 87

جمع بندی.. 91

فصل سوم روش شناسی پژوهش... 93

روش پژوهش...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس سوالات تخصصی فراگیر دستگاههای اجرایی (آموزش و پرورش) پاورپوینت سازه های فولادی (51 اسلاید) مرتع داري Range Managment بررسی و مروري بر وضعيت بيوتكنولوژي در جهان