👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه روانشناسی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A.) در روانشناسی بالینی

مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده  در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده  در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی  بود. طرح این پژوهش علی-مقایسه­ای بود و جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به مواد و مراجعه کننده به کمپ  ترک اعتیاد عین الحیات شهر خوی در مهر و آبان ماه 1397 بود. در این پژوهش از تمام افراد وابسته به مواد که به کمپ ترک اعتیاد عین الحیات مراجعه کرده بودند 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، از بین 60 نفر 30 نفر وابسته به مواد مخدر سنتی و 30 نفر وابسته به مواد مخدر صنعتی انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارspssاستفاده شد. برای توصیف  اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی شامل فراوانی،میانگین و انحراف معیار و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیره(مانوا)استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هیجان خواهی  (001/0>P، 90/260=F)، حمایت اجتماعی ادراک شده (001/0>P، 67/68=F)، و صفات شخصیتی  (001/0>P، 34/15=Fدر افراد وابسته به مواد سنتی و صنعتی  تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایح این مطالعه نشان داد که افراد وابسته به مواد صنعتی به میزان بیشتری از هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده  می­کنند .

عنوان                                                        فهرست                                         صفحه

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-1مقدمه 2

2-1بیان مسئله 4

3-1اهمیت و ضرورت پژوهش.. 9

4-1اهداف پژوهش.. 9

5-1فرضیات پژوهش..

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ پاورپوینت جمع شدگی بتن مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم آموزش درس ریاضی (فصل دوم) طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و اکسیژن صنعتی پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام