👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله جامع تحولات زیست محیطی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله جامع تحولات زیست محیطی

عنوان صفحه

چكيده

فصل اول: طرح تحقيق

1-1-مقدمه

2-1-بيان مساله

3-1- ضرورت هاي اجرايي تحقيق

4-1-اهداف تحقيق

5-1-قلمرو و دامنه تحقيق

2-5-1-قلمرو زماني موضوع تحقيق

3-5-1-دامنه مطالعاتي موضوع تحقيق

6-1-مفاهيم اساسي تحقيق

1-6-1-مفاهيم جامعه شناختي

2-6-1-مفاهيم زيست محيطي

7-1-پيشينه تحقيق

8-1-محدوديت هاي وموانع اجرايي تحقيق

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

1-2-تاريخچه تحولات زيست محيطي

1-2-1-مرور تحولات زيست محيطي درجهان

2-1-2-نظري بر تحولات زيست محيطي در ايران

2-2-مطالعه وضعيت شهر ملارد

1-2-2-مولفه جغرافيايي

2-2-2-مولفه جمعيتي

3-2-2-مولفه فرهنگي

4-2-2-مولفه اقتصادي

5-2-2-مولفه سازماني ومديريتي

3-2-مباحث نظري

1-3-2-جامعه شناسي كلاسيك ومحيط زيست

2-3-2- جامعه شناسي مدرن ومحيط زيست

3-3-2-جامعه شناسي فرامدرن ومحيط زيست

4-2-چارچوب نظري

5-2-پرسش هاي تحقيق

6-2- فرضيه هاي تحقيق

7-2-تعاريف نظري وعملي تحقيق

8-2-توصيف متغيرها،ابعاد، شاخص ها واقلام آماري

9-2-الگوي نظري تحقيق

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

1-3-مقدمه

2-3-تعيين روش ها، تكنيك هاي مورد نياز تحقيق و نحوه استفاده ازآنها

1-2-3-روش تحقيق

2-2-3-تكنيك هاي تحقيق

3-2-3-جامعه آماري

4-2-3-حجم نمونه

5-2-3-روش نمونه گيري

6-2-3-اعتبار وروايي تحقيق

7-2-3-روش تجزيه وتحليل آماري

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

1-4-توصيف داده ها

1-1-4-جنس

2-1-4-سن

3-1-4-ميزان تحصيلات پاسخگويان

4-1-4-محل تولد

5-1-4-محل سكونت ده سال قبل

6-1-4-وضعيت منزل مسكوني

7-1-4-ميزان تحصيلات پدر

8-1-4-ميزان تحصيلات مادر

9-1-4-شغل پدر

10-1-4-شغل مادر

11-1-4-تعداد اعضاي خانواده

12-1-4-درآمد ماهيانه خانواده

13-1-4-وضعيت محل زندگي

14-1-4-آلودگي محل سكونت

15-1-4-احساس مسئوليت

16-1-4-آموزش در مدرسه

17-1-4-نوع رسانه

18-1-4-نقش رسانه

19-1-4-آموزش در خانواده

20-1-4-عوامل آلودگي

21-1-4-پاكيزگي محل زندگي

-نمودارها

1-1-4-نمودار جنس

2-1-4-نمودار سن

3-1-4-نمودار ميزان تحصيلات پاسخگويان

4-1-4-نمودار محل تولد

5-1-4-نمودار محل سكونت ده سال قبل

6-1-4-نمودار وضعيت منزل مسكوني

7-1-4-نمودار ميزان تحصيلات پدر

8-1-4-نمودار ميزان تحصيلات مادر

9-1-4-نمودار شغل پدر

10-1-4-نمودار شغل مادر

11-1-4-نمودار تعداد اعضاي خانواده

12-1-4-نمودار درآمد ماهيانه خانواده

13-1-4-نمودار وضعيت محل زندگي

14-1-4-نمودار آلودگي محل سكونت

15-1-4-نمودار احساس مسئوليت

16-1-4-نمودار آموزش در مدرسه

17-1-4-نمودار نوع رسانه

18-1-4-نمودار نقش رسانه

19-1-4-آموزش در خانواده

20-1-4-عوامل آلودگي

21-1-4-نمودار پاكيزگي محل زندگي

2-4-تبيين داده ها و آزمون فرضيات

1-2-4-ارتباط بين تحصيلات پدر و آلودگي هاي زيست محيطي

2-2-4-ارتباط بين تحصيلات مادر وآلودگي هاي زيست محيطي

3-2-4-ارتباط بين درآمد ماهيانه خانواده وآلودگي هاي زيست محيطي

4-2-4-ارتباط بين شغل پدر و آلودگي هاي زيست محيطي

5-2-4-ارتباط بين شغل مادر و آلودگي هاي زيست محيطي

6-2-4-ارتباط بين تعداد اعضاي خانواده و آلودگي هاي زيست محيطي

7-2-4-ارتباط بين احساس مسئوليت وآلودگي هاي زيست محيطي

8-2-4-ارتباط آلودگي هاي زيست محيطي وحساسيت نسبت به نوع آلودگي

9-2-4-ارتباط بين حساسيت افراد وآلودگي هاي زيست محيطي

10-2-4-ارتباط بين مهاجرت وآلودگي هاي زيست محيطي

11-2-4-ارتباط بين رسانه هاي جمعي وآلودگي هاي زيست محيطي

12-2-4-ارتباط بين آموزش خانواده وآلودگي هاي زيست محيطي

13-2-4-ارتباط بين آموزش مدرسه وآلودگي هاي زيست محيطي

1-3-4-نتيجه حاصل از رگرسيون چند متغيره

1-4-4-خلاصه مطالب فصل

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري

خلاصه ونتيجه گيري

فهرست منابع وماخذ

پيوست

Abstract

فهرست جداول

عنوان صفحه

فصل چهارم

1-4) توصيف داده ها

جدول (1-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنس

جدول(2-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن

جدول(3-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات پاسخگويان

جدول(4-1-4)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل تولد

جدول(5-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سكونت ده سال قبل

جدول(6-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت منزل مسكوني

جدول(7-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات پدر

جدول(8-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات مادر

جدول(9-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب شغل پدر

جدول(10-1-4)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب شغل مادر

جدول(11-1-4)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده

جدول(12-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب درآمد ماهيانه خانواده

جدول(13-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت زندگي

جدول(14-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب آلودگي محل سكونت

جدول(15-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب احساس مسئوليت

جدول(16-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب آموزش در مدرسه

جدول(17-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع رسانه

جدول(18-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نقش رسانه

جدول(19-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب آموزش درخانواده

جدول(20-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب عوامل آلودگي

جدول(21-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب پاكيزگي محل زندگي

2-4)تبيين داده ها

جدول(1-2-4) ارتباط بين تحصيلات پدر و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول (2-2-4) ارتباط بين تحصيلات مادرو آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(3-2-4) ارتباط بين درآمد ماهيانه خانواده و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(4-2-4) ارتباط بين شغل پدر و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(5-2-4)ارتباط بين شغل مادر و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(6-2-4) ارتباط بين تعداد اعضاي خانواده و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(7-2-4) ارتباط بين احساس مسئوليت و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(8-2-4) ارتباط بين آلودگي هاي زيست محيطي وحساسيت نسبت به نوع آلودگي

جدول(9-2-4) ارتباط بين حساسيت افراد و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(10-2-4) ارتباط بين مهاجرت و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(11-2-4) ارتباط بين رسانه هاي جمعي و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(12-2-4) ارتباط بين آموزش در خانواده و آلودگي هاي زيست محيطي

جدول(13-2-4)ارتباط بين آموزش درمدرسه و آلودگي هاي زيست محيطي

3-4) نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندمتغيره

جدول(1-3-4)نتايج تحليل رگرسيون متغيرهاي مورد بررسي

فصل اول

طرح تحقيق

1-1-مقدمه

از پيدايش زندگي بر سطح كره زمين ميلياردها سال مي گذرد. آن چه كه تا قبل از پيدايش انسان در اين روند چهره نمود و آن را به شرايط فعلي رهنمون ساخته است، نتيجه كنش متقابل ميان محيط و اجزاي غيرزنده آن از يك سو، زيستمندان تاريخ حيات زمين از سوي ديگر ميباشد. اما ظهور انسان در پهنه طبيعت و فعاليت هايي كه براي تداوم زندگي خويش قرار داده است، به ويژه در دوران پس از انقلاب صنعتي، نمود بيشتري يافته تا حدي كه به جرات مي توان گفت اين رويداد رابطه انسان را با طبيعت براي هميشه دگرگون ساخته است. نگاهي گذرا بر وضعيت محيط زيست جهان به ويژه در دويا سه دهه اخير نشان ميدهد كه آثار مخرب

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران پاورپوینت نقش آب در معماری (باغ موزه آب) پاورپوینت موانع خلاقيت در محيط خانواده (16 اسلاید) تحقیق مسجد