👈 فروشگاه فایل 👉

آبزي پروري سردابي

ارتباط با ما

... دانلود ...

آبزي پروري سردابي

1- پيشينه تاريخي و ارزيابي گذشته و حال آبزي پروري سردابي در ايران

بر اساس اسناد و مدارك موجود، فعاليت آبزي پروري سردابي در ايران به استناد يك گزارش كارشناسي در سال 1339 از رودخانه كرج مبني بر كاهش ذخاتير قزل آلاي خال قرمز اين رودخانه طي يك دهه قبل آن (1339-1329) با هدف بازسازي ذخاير آسيب ديده و توسعة صيد ورزشي آغاز گرديد بر اين اساس با واردات تعداد 3 ميليون عدد تخم چشم زده و همزمان با تأسيس با تأسيس شركت ماهي سراي كرج در سال 1341 اين فعاليت وارد عرصه مي شود بر اين اساس از زمان ورود تخم چشم زن تا كنون بيش از 4 دهه مي گذرد(مأخذ مكالمات جامع آبهاي داخلي ايران، دفتر طرح و توسعه)

بر اساس همين مدارك طي سالهاي دهه 40 و دهه 50 تا سال 1357 اقدامات گسترده اي براي فعاليت هاي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا در نقاط مختلف كشور بعمل آمد اولين سمينار ملي آبزي پروري در سال 1347 گزارش گرديد در برنامة پنجم عمراني نيز فعاليت آبزي پروري آب هاي داخلي نيز مورد توجه قرار گرفت هرچند اطلاعات مستندي از عملكرد اين دوره درست نمي باشد چنين استنباط مي گردد كه ميزان توليد ماهي قزل آلا در اين دورة زماني بسيار محدود بوده است.

در دورة زماني 1367-1358 (دورة بعد از انقلاب تا قبل از برنامه پنجساله اول) نيز اقدامات قابل توجه و گسترده اي خصوصاً در سالهاي 1361 به بعد براي توسعه آبزي پروري سردابي آبهاي داخلي صورت گرفت علي رغم اين اقدامات ميزان توليد قزل آلا در دورة منتهي به سال 1367 كمتر از 500 تن گزارش گرديد.

در دورة زماني 1373- 1368 (برنامة پنجساله اول آبهاي داخلي) ميزان توليد ماهي قزل آلا از 500 تن به 1200 تن افزايش يافت (ميزان افزايش توليد 700 تن طي برانامه)

در دورة زماني 1378-1374 (برنامه پنجساله دوم آبهاي داخلي) ميزان توليد قزل آلا از 1200 تن به 7000 تن افزايش يافت (ميزان افزايش توليد 5800 تن طي برنامه)

در دوره زماني 1383-1379 (برنامه پنجساله سوم آبهاي داخلي) ميزان توليد قزل آلا از 7000 تن به 30000 تن افزايش يافت (ميزان افزايش توليد 23000 تن طي برنامه)

بر طبق اطلاعات فوق در يك جمع بندي مي توان گفت كه دورة پنجساله سوم (1383-1379) نقطه عطف افزايش توليد ماهي قزل آلا در آبهاي داخلي ايران محسوب مي شود كه عمده ترين دلايل اين روند را مي توان بشرح زير تحليل نمود:

الف- ارتقاء سطح سازماني و توسعه تشكيلاتي شيلات آبهاي داخلي در مركز . استانها

ب- استقبال گستردة بخشهاي خصوصي در اجراي طرحهاي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا

ج- گسترش فعاليت هاي تكثير و توليد بچه ماهي در بخشهاي خصوصي

د- تنوع شيوه هاي پرورش ماهي قزل آلا(تلفيقي با آب كشاورزي – سايت هاي متمركز- استخرهاي خاكي- توسعه در شاليزارها- پرورش در قفس- سيستم هاي مدار بسته- سيستم هاي هوادهي- پرورش در كانالهاي گرد و دراز

هـ – تكميل و افزايش ظرفيت توليد در مزارع موجود كه عمده ترين سهم در روند افزايش توليد برنامة سوم داشته اند

و- اختصاص اعتبارات عمراني به بخش شيلات

ز- بهره برداري تعدادي از سايت هاي متمركز پرورش ماهي قزل آلا

ح- سياست هاي انبساطي بانكها در جهت تخصيص منابع مالي به واحدهاي توليد (خصوصاً سرمايه در گردش)

ط- گسترش فن آوري تكثير و پرورش ماهي قزل آلا در كشور

ي- گسترش و تنوع فعاليت هاي آموزشي و ترويجي

ك- وجود منابع محيطي گسترده در پهنه آبهاي داخلي براي فعاليت

ل- گسترش توليد غذاي پليت شده و نقش مهم آن در روند توسعه

م- افزايش سطح تقاضا براي مصرف ماهي قزل آلا

ن- شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي جامعه در اين دوره نيز كمك مؤثري به توسعه فعاليت نموده است.

2- ارزيابي آينده فعاليت آبزي پروري سردابي در ايران:

طبق سند برنامة پنجساله چهارم (1388-1384) ميزان توليد ماهي قزل آلا از 30000 تن در سال 1383

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : عدد و رقم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاریخچه هوش هیجانی و تعریف هوش هیجانی (فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف ارزیابی عملکرد و عملکرد مدیریت (فصل دوم پایان نامه) تحقیق مقایسه برآورد اختلالات خلقی در بين دانشجويان دختر غير بومي و بومي مقاله ايروبيك ورزشي به وسعت بدن