👈 فروشگاه فایل 👉

شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام)

چكيده

1369 تحت شمارة 6581 و با نام شركت نورد فولاد /8/ شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام ) در تاريخ 27

خراسان در ا دارة ثبت شركت هاي مشهد به ثبت رسيده است . به استناد صورت جلسة مجمع عمومي فوق العادة

شركت مجتمع فولاد » به « شركت نورد فولاد خراسان » 1374 ، نام شركت از /9/ صاحبان سهام مورخ 16

1381 ، بهره بر داري از /2/ تغيير يافته است . به موجب پروانة بهره برداري شماره 15052 مورخ 10 « خراسان

واحدهاي نورد و فولادسازي شركت با ظرفيت سالانه 595,000 تن آغاز شده است . به استناد نامة شمارة

1386 سازمان بورس و اوراق بهادار، نام شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام ) با /6/ 121/16389 مورخ 3

1386 در فهرست شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت /4/ شمارة 10569 از تاريخ 17

گرديده است.

مؤسسين اولية شركت بانك سپه و شركت ملي فولاد ايران بود ه اند. آخرين افزايش سرمايه شركت بالغ

بر 125,000 ميليون ريال از محل مطالبات حال شده و سرماية كنوني آن 1,000,000 ميليون ريال (با تركيب

48 درصد سازمان توسعه و نوسا زي معادن و صنايع معدني ايران، 26 درصد مؤسسة صندوق حمايت و

بازنشستگي كاركنان فولاد و 23 درصد شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات) مي باشد.

تقاضاي پذيرش سهام شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام ) در بورس اوراق بهادار تهران ، طي

1385 دريافت شد. مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست /8/ 85 مورخ 9 / نامة شمارة 4870

1386 به شركت مجتمع فولاد خراسان اعلام گرديد . متعاقباً /4/ 130 مورخ 18 / پذيرش، طي نامة شمارة 1977

1386 مدارك و مستندات /5/ 1373 مورخ 2 / شركت كارگزاري حافظ (كارگزار معرف ) به انضمام نامة شمارة 1

پروندة پذيرش ر ا به شركت بورس ارسال نمود . با تكميل مدارك و تهية اميدنامه پذيرش شركت مجتمع فولاد

1386 مطرح شد و پذيرش سهام شركت در /6/ خراسان، موضوع در نهمين جلسة هي ئت پذيرش مورخ 13

فهرست نرخ هاي تابلو فرعي بورس مشروط به حصول شرايط و ارائة تعهداتي، م ورد تصويب قرار گرفت . با توجه

به رفع موارد مشروط پذيرش، نام شركت ب ه عنوان چهارصد چهلمين شركت پذيرفته شده در فهرست نرخ هاي

بورس درج شده است.

در اين گزارش، جزييات اطلاعات درج نام شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام ) در فهرست

نرخ هاي تابلوي فرعي بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.

شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام)

شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام)

مديريت پذيرش اوراق بهادار

اميدنامة پذيرش و درج

كد گزارش: م پ/ 440

1386/7/ تاريخ: 25

فهرست مطالب

چكيده ...............................................................................................................................

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری پاورپوینت آب در معماري منظر پاورپوینت مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری تحقیق اختلال های مربوط به رحم در زنان دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی انگیزش (فصل چهارم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائی