👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی ،

در قالب Word و 180 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان است تا از این طریق امکان کمک به بخش تولید کشور و استان در راستای تدوین استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد به ویژه در حوزه بازرگانی با نظر به اصول تولید ناب را فراهم نماید. تحقیق حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی شاخه همبستگی است. همچنین جامعه آماری، کلیه شرکت های تولیدی استان گیلان (با بیش از 20 پرسنل) می باشد که بر اساس آمارها در حدود 340 مورد برآورد گردیدند، جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد، که بر این اساس حجم جامعه نمونه 181 شرکت محاسبه گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضمن آن که روایی پرسشنامه نیز از طریق مشورت با اساتید و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و برای اثبات یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ابعاد تولید ناب در بخش های بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم های چند وظیفه ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه های اطلاعاتی عمودی با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان نیز مثبت معنادار است. هم چنین بین ابعاد حذف اتلاف و سامانه تولید کششی تولید ناب با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان رابطه مثبتی وجود ندارد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی به صورت زیر میباشد:

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه    3

1-2) بیان مسأله    3

1-3) سؤالات تحقیق    6

1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق    7

1-5) اهداف تحقیق    8

1-6) چارچوب نظری تحقیق    8

1-7) فرضیه های تحقیق    10

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغيرها    10

1-8-1) متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی)    10

1-8-2) متغیرهای مستقل    11

1-9) قلمرو تحقیق    12

فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه    14

2-2) تشريح مفهوم عملكرد    14

2-2-1) عملکرد بازار    15

2-2-2) عملكرد مالي    22

2-2-2-1) نرخ بازگشت دارایی    23

2-2-2-2) سهم بازار    23

2-2-2-3)  رشد فروش    28

2-3) تشریح تولید ناب    38

2-3-1) تولید ناب و تولید چابک    49

2-3-2) چالش هاي توسعه تفكر ناب    53

2-3-3)راهبردهاي سازماني توسعه تفكر ناب    53

2-3-4) راهبردهاي فراسازماني توسعه تفكر ناب    55

2-3-5) اصول تولید ناب    56

2-3-6) مكانيزم های اجراي توليد ناب    67

2-3-7) مدل های تولید ناب    69

2-4) پیشینه تحقیق    72

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه    80

3-2) فرآيند تحقیق    80

3-3) روش تحقیق    80

3-4) جامعه و نمونه آماري تحقیق    81

3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات    81

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه    82

3-6-1) روایی پرسشنامه    82

3-6-2) پايايي پرسشنامه    82

3-7) روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه    86

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان    87

4-3) توصیف آماری متغیر های تحقیق    90

4-4) آزمون فرضیه ها    101

4-4-1) فرضيه اصلي    103

4-4-2) فرضيه های فرعي    104

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادهای تحقیق

5-1) مقدمه    112

5-2) نتیجه گیری    112

5-2-1) نتایج حاصل از توصیف متغیرها    112

5-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها    118

5ـ3) پیشنهادات    123

5ـ4)  محدودیت های تحقیق    127

منابع و ماخذ    128

پیوست ها    134

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد پاورپوینت مساحت جانبی و کل (فصل ششم ریاضی سال هفتم) آلودگي هوا رساله معماری بررسی نقش های نمادین در معماری هخامنشی (کارشناسی ارشد تاریخ ایران باست مدیریت قارچی