👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها

مقدمه

وجود حوادث و بیماری ها در جامعه ی امروزی در داخل و خارج از کشور متاسفانه سیر روبه رشدی دارد. به این منظور سازمان های ناجی نیز برای غافل نشدن از این افزایش، در حال بروزرسانی اطلاعات نیروها و تجهیزات مورد استفاده برای کمک به مردم می باشند. خدمات پزشکی۱۱۵ از جمله اورژانس هوایی سبب ارائه مراقبت های پیشرفته پزشکی به بیماران و مصدومان بد حال در اسرع وقت شده است که جهت استفاده بهینه از این سیستم می بایست تجهیزات و استانداردهای آن جدید و مناسب باشد (پیله وری و همکاران، .(۱۳۸۶ طبـق آمارهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱، ایران بعد از چین، هند و بنگلادش، چهارمین کشور حادثه خیز در آسـیا محـسوب میشود (حسینی و شاکر، .(۱۳۸۵ همچنین بعد از حملات قلبی، سکته مغزی و سرطان، حوادث رانندگی سومین علت مرگ و میر و اولین علت معلولیت در ایران می باشد (نجاری و همکاران، .(۱۳۸۹ بنابراین برای حل این موقعیت های خطرناک لازم است، آمادگی و برنامه ریزی و استفاده از سیستم های پیشرفته به طور مدبرانه برنامه ریزی و تصمیم گیری شود. آمار جهانی نشان می دهد که بیش از پنج میلیون مرگ و بیش از صد میلیون ناتوانی بدلیل جراحات اتفاق می افتد که علت اصلی آنها خشونت، تصادفات، ترافیک جاده ای، سقوط، سوختگی و غرق شدن است (نصیری پور، .(۱۳۸۸ همچنین طبق آمار ارائه شده در ایران، در هر نوزده دقیقه

یک نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خودرا از دست می دهد (بهادری، .(۱۳۹۰ مراقبت های اورژانس پیش بیمارستانی برای امدادرسانی به بیماران اورژانسی شامل حوادث ترافیکی و بیماران داخلی، می باشد. کلمه اورژانس به معنای اضطرار و فوریت در کارها می باشد و بیمار اورژانسی کسی است که جان او در چند دقیقه به خطر بیفتد (فتاحی و همکاران، .(۱۳۹۲ مراقبت های طبی پیش بیمارستانی به آن دسته از مراقبت هایی گفته می شود که از بالین بیمار شروع و در اورژانس بیمارستان خاتمه می یابد (بک و همکاران، .(۲۰۰۵ همچنین واحد اورژانس جزء با اهمیت ترین سیستم های مراقبتی سلامت در جهان است که فاکتورهای مهمی مثل استفاده صحیح از تجهیزات کاری و نیروی انسانی موثر و توانا جهت بهتر شدن این سیستم به عنوان پایه و اساس می باشد (مرتضوی، .(۲۰۱۲ لزوم داشتن آمادگی کامل در بین نیروهای اورژانس جهت حضور در ماموریت های محوله و انجام مراقبت های اولیه برای آسیب دیدگان ضروری است. نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی در حفظ زندگی بالقوه مداخلاتی مثل احیای قلبی و ریوی و حفظ راه هوایی، همچنین حمل و نقل صحیح را به مراکز مناسب انجام می دهند (جوناتان و همکاران، .(۲۰۱۲ آمادگی بدنی را اینگونه می توان بیان کرد که شامل آمادگی فعـال، عـدم اتلاف وقت جهت اعزام، تمرکز حواس، تشخیص بیماری و درمان به موقع می باشد (فتاحی و همکاران، .(۱۳۹۲ وجود ماموریت های غیره منتظره در اورژانس ۱۱۵ آمادگی پرسنل را تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین لزوم بالا رفتن آمادگی نیروهای اورژانس را می طلبد. موسوی (۱۳۹۱) معتقد است که هرقدر انتظار ماموریت های غیرقابل پیش بینی بیشتر باشد حس آماده بودن پرسنل نیز افزایش میابد. حوادث غیر مترقبه در واقع یک نابسامانی غیر قابل پیش بینی است که لزوم آن، بررسی و ارتقای آمادگی کنونی درجهت کاهش نابسامانی یاد شده است (گوزلیان و همکاران، .(۱۳۸۵ این مطالعه با هدف بررسی ×تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس بر نحوه ی عملکردشان در ماموریت ها انجام گرفته است.

×

×روش

این مطالعه جهت بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها به روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی صورت گرفته است. پژوهش های کیفی یک روش سیستماتیک ذهنی است که به منظور توصیف تجارب زندگی و درک معانی آن به اجرا در می آید

(برنز وگراو، .(۲۰۰۹ همچنین پدیدار شناسی روش فلسفی و تحقیقی است که هدف آن توصیف تجارب زندگی به گونه ایست که رخ داده است (پولیت و بک، .(۲۰۱۰ به دلیل اینکه تحقیقی پیرامون بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها و علایم آن در بین پرسنل اورژانس ۱۱۵ به ندرت یافت می شد بنابراین پژوهـشگر رویکرد فوق را انتخاب کرده ×است.

جامعه آماری این پژوهش شامل پرسنل اورژانس پیـش بیـمارستانی شهرستان لنجـان می باشد. پژوهش از خردادماه سال ۱۳۹۲ آغاز شد و به مدت ۸ ماه به طول انجامید. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد و پرسنلی که دارای تجربه کافی در این زمینه و علاقمند به شرکت بودند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. در صورتی که شرکت کنندگان از ادامه مصاحبه منصرف می ×شدند، از پژوهش خـارج می گردیدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد ذیل بود:

پرسنل، تکنسین و امدادگر شاغل در فوریت های پزشکی باشند.

پرسنل برحسب علاقه و تمایل جهت مصاحبه با پژوهشگر همکاری نمایند.

جهت جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق بدون ساختار استفاد شد. اشباع اطلاعات با ۸ شرکت کننده که در محدوده سنی ۲۵ تا ۴۰ سال بودند، حاصل شد. در حین بررسی ملاحظات اخلاقی مورد توجه بود و اقدامات زیر صورت گرفت.

محقق خود را به طور کامل به شرکت کنندگان معرفی کرد.

در هنگام انجام مصاحبه، محیط خلوت جهت راحتی شرکت کنندگان فراهم شد.

کلیه اهداف و روند پژوهش برای شرکت کنندگان تشریح و تبیین شد.

به شرکت کنندگان گفته شد هر زمان که مایل باشند می توانند از مطالعه خارج شوند.

قبل از شروع مصاحبه از شرکت کنندگان جهت ضبط مصاحبه ها اجازه گرفته شد. مصاحبـه ها داخل پایگاه ۱۱۵ انجام گرفت. هر مصاحبه ۲۵ الی۴۰ دقیقه طول کشید. سوال محوری این گونه مطرح شد که اثرات آماده بودن پرسنل اورژانس برای اعزام به ماموریت چگونه اثری روی عملکردشان دارد؟ سپس محتوای مصاحبه ها پس از چند بار گوش کردن توسط محقق کلمه به

کلمه روی کاغذ پیاده گردید و بار دیگر با اطلاعات ضبط شده مطابقت داده شد. استروبرت و کارپنتر (۲۰۰۷) واژه موثق بود را برای روایی تحقیقات کیفی به کار برده و اظهار داشته اند که منظور از موثق بودن، بیان واقعیت ها می باشد. محمدی (۱۳۹۰) بیان می کند یک مطالعه، زمانی دارای درستی است که راهبردهای به کار رفته در آن با گزارش درست از عقاید شرکت کنندگان متناسب باشد. بنابراین پس از انجام مصاحبه، استخراج اطلاعات و کدگذاری جهت اعتماد پذیر کردن داده ها مجدد به تک تک نمونه ها مراجعه و موافقت آن ها با برداشت خود از مطالب بررسی شد. همچنین مطالب مهم احتمالی مورد بحث قرار گرفت. بدین طریق توافق و تایید نمونه ها حاصل شد. پژوهشگر در خلال این مطالعه از هر گونه تعصب در مورد پدیده خودداری کرد. برای تحلیل داده ها از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. ابتدا جهت درک محتوای مصاحبه های نوشته شده، در راستای پژوهش همه مطالب حاصل از پیاده کردن محتوای مصاحبه ها به دقت چندین بار مطالعه شد و کدهای اولیه استخراج گردید و کدها به صورت دسته هایی سازمان دهی شدند. در مرحله بعد نتایج به صورت توصیف از پدیده تحت مطالعه ترکیب شدند و جهت دستیابی به مفاهیم، بدون ابهام بازنگری شدند. در پایان یافته ها جهت تایید اعتبار به شرکت کنندگان در مطالعه ارجاع داده شد. آن ها نظرات خود را در مورد هماهنگی یافته ها با تجربیات ×خود به محقق ابراز نمودند و به این ترتیب، صحت و دقت مطالعه بدست آمد.

×

یافته ها

از گروه های ارائه دهنده ی خدمات اورژانسی به مردم، اورژانس پیش بیمارستانی، آتش نشانی و پلیس می باشند. پرسنل اورژانس ۱۱۵ در طول شیفت کاری همیشه در حالت آماده باش جهت اعزام به مأموریت می باشند.. آماده باش دائم در اورژانس پیش بیمارستانی با زیرمفهوم های ارزشمندی زمان و لحظات، مأموریت های غیره منتظره و انتظار مداوم بیان شده است.

* آماده باش دائم

…»من همیشه زمانی که سرکارم، آماده ام که برم مأموریت و همیشه درحال انتظارم، ولی از اعزام با بیسیم متنفرم…«

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نیوتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و جرم شناسی (فصل دوم) ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم و ابعاد انگیزه وابستگی (فصل دوم) بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری مقاله اسید