👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي اثرات كلينيكي،راديولوژيك و هيستوپاتولوژيك، آندروژنها در استخوان سازي و التيام شكستگيها

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي اثرات كلينيكي،راديولوژيك و هيستوپاتولوژيك، آندروژنها در استخوان سازي و التيام شكستگيهابررسي اثرات كلينيكي،راديولوژيك و هيستوپاتولوژيك، آندروژنها در استخوان سازي و التيام شكستگيها در حجم 167 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:

پيشينه و سابقه :

چكيده

- مسئله و ضرورت تحقيق:

نتايج:

- هدف :

- روش تحقيق: مطالعه تجربي

- جامعه آماري و شرح مراحل اجراء:

- فرضيه:

- روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات:

آدرس:

فصل اول

مقدمه و هدف

فصل دوم

بافت استخواني 

عناصر بافت استخواني

1- سلولهاي استخواني

2- رشته‌هاي كلاژن

3- ماده بنيادي 

4- پوشش خارجي استخوان يا پريوست

5- پوشش داخلي استخوان يا اندوست

انواع بافت استخواني

بافت استخواني متراكم

1- سيستم‌هاي هاورس

مجاري هاورس

2- تيغه‌هاي بينابيني

تيغه‌هاي موازي

تيغه‌هاي منحني

3- تيغه‌هاي اطرافي داخلي و خارجي 

بافت استخواني اسفنجي

مغز استخوان

پلي‌كاريوسيت، كندروكلاست يا استئوكلاست‌ها 

انواع مغز استخوان

آناتومي و فيزيولوژي استخوان

سلول‌هاي استخواني

2- تركيبات استخوان

3- تعادل يوني مواد معدني

شكل‌گيري استخوان

بافت زايشي هادي استخواني غير بيولوژيكي

به اجرا گذاشتن و ارتقاء واكنش درماني استخوان

پروتئين مورفوژنتيك استخواني

عامل رشد دگرساني بتا

عامل رشد انسولين مانند

هورمون رشد

تغييرات دائمي بر حجم استخواني :

تأثيرات استروئيدهاي جنسي بر رشد و حداكثر حجم استخواني

كاهش استخواني مربوط به سن و ارتباط با استروئيدهاي جنسي

تأثيراتي اسكلتي استروژن و مكانيسمهاي عمل آن:

1-گيرنده‌هاي استروژن

2- تأثيرات استروژن بر سلولهاي استخوان‌زا

3- تأثيرات استروژن بر تفكيك استخوان شكني و فعاليت

تأثيرات اسكلتي استروژن بر مدلهاي حيواني

تأثيرات استروژن بر اسكلت انسان

تأثيرات پروژسترون بر استخوان

تأثيرات اسكلتي اندورژنها و مكانيسم عمل آن

1- گيرنده اندروژن

2- متابوليسم منطقه‌اي استروئيدهاي جنسي  

3- تأثيرات اندروژنها بر سلولهاي استخوان  ساز

4- تأثيرات اسكلتي اندروژنها بر نمونه‌هاي حيواني 

5- تاثيرات اندروژنها در اسكلت انسان

تنظيم كننده‌هاي گيرنده  استروژن منتخب

1-تنظيم كننده‌هاي گيرنده  استروژن منتخب اوليه

2- تاثيرات اسكلتي رلوكسيفن

3- مكانيسمهايي براي تخصيص بافتي SERMS

بيومكانيك و بيولوژي شكستگي

لغت‌نامة واژه‌هاي مربوطه

👇محصولات تصادفی👇

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه تحقیق درباره خوردگی در حفاظت کاتدی پاورپوینت آشنایی با محله های اصفهان تحقيق بررسي ساختار فرهنگي خانه فرهنگ بوستان تحقیق نما سازی ساختمان