👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در162 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چکیده

ازمسائلی اساسی كه مديران با آن روبه رو هستند بهبود عملكرد كاركنان برای افزايش بهره وری سازمان  و پرورش کارکنانی است که ، با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان ها به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  و هر آن چه که واسطه این تأثیر است پرداخته ،  تا از این طریق بتواند بستر های لازم را برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم نمایند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان  ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان  و آزمون کل مدل می باشد .

این تحقیق  از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بوده که دارای جمعیت  548  نفر می باشد اما از آنجا که فقط کارکنان این شرکت مد نظر بوده ، کارکنانی که هم قابلیت پاسخ گویی داشته باشند و هم  دارای  شرایط تحصیلی مورد نظر باشند 261  نفر بوده اند  که  129  نفر به روش نمونه گیری در  دسترس به عنوان نمونه برآورد شده  است ، جمع آوری  داده ها به  صورت میدانی  و ازطریق پرسشنامه  استاندارد  الینجر  و  همکارانش( Ellinger et al , 2013)  که  دارای روایی ظاهری  بوده و بعد از تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه آن نیز تأیید و از نظر اساتید متخصص نیز مورد قبول  قرار گرفته و  سنجش پایایی آن نیز  توسط آلفای کرونباخ نیز  تأیید گردیده است ، انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ، از آمار توصیفی(جدول فراوانی ، نمودار ها ،  میانگین ،  انحراف معیار و واریانس ) و در تحلیل استنباطی داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معنادار دارد ، هم چنین تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی و تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این شرکت تاثیر معناداری دارد در این میان فرضیه 4-ب  نشان داده است که ،  تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی : سرمایه اجتماعی ، عملکرد شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مقدمه

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات ، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی است . وجود ساختارسازمانی مناسب ، روش های اجرایی کارامد ، تجهیزات و ابزار کار سالم ، فضای کارمتعادل و از همه مهم تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشد که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد (طاهری ؛ 1386 : 231) . به همین دلیل امروزه عامل انسانی به عنوان كليدی ترين و حساس ترين عنصر سازمانی محسوب می شود و بيشتر تئوری های جديد سازمان و مديريت نيز به چنين عامل حساسی اشاره كرد ه اند) عسگريان ؛ 1370 :  11) زیرا که منابع انسانی توانا و كارآمد ، می تواند سازمان را  كارآمد نمايد و مفيد به حال جامعه باشد و كل كشور را شكوفا كند.  به همين دليل از ديرباز كشورها و سازمان ها بر روی  اين نيروی با ارزش سرمايه گذاری كرده و سعی در شكوفا كردن و بهسازی آن دارند (اسفندیار؛ فلاح جلودار ؛ درويش متولی ؛ 1390 : 24) و از آنجایی که عملکرد اشخاص در یک سازمان به عنوان یک متغیر مهم در این زمینه می باشد برای موفقیت و کارایی یک سازمان نیاز به کارکنان خبره و با مسئولیت بالا یک امر ضروری برای آن می باشد. در این راه شناسایی عواملی که بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر گذار می باشند و هم چنین موانعی که در این راه وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد(Fang Chiang & Sheng Hsiesh ;  2012 : 181   ) لذا به منظور آگاهی از نتايج عملكرد نيروی انسانی ، در رابطه با بازده و كارايی مورد انتظار ، شاغلان در سازمان مورد ارزيابی قرار می گيرند . بدين گونه با شناخت نقطه ضعف های  مستخدم ، كمبودهای سازمان و نيروهای صديق و باكيفيت ، اقدامات  لازم جهت بهسازی به عمل می آيد) عسگريان ؛ 1370 : 11)

 از طرفی در دوران حاكميت انديشه مديريت دولتی ( رويكرداوليه)  به دليل تاكيد بر جدايی سياست از اداره ، پاسخگويی مديران دولتی بر اساس سيستم سلسله مراتبی و در معرض سوء كاركردهای های بوروكراسی بود، بنابراين در محيط های خشک و بی روح سازمانی دوران مدرن اداره امورعملا ً در تقابل  با رفتارهای شهروندی سازمانی بود با ظهور انديشه مديريت دولتی نوين كه خدمت به مشتری را مهم ترين نقش مدير ان و خدمت به شهروندان را مهمترين نقش مديران دولتی می دانست ، ارزش های دموكراتيک همچون آزادی ، مشاركت ، برابر ی و ... امكان رشد يافت و منجر به شكوفايی و شكل گيری رفتارهای مدنی و شهروندی درسازمان ها به تبع جامعه گرديد ليكن در رويكردهای امروزین و پس از گذار از مفاهيم درآموزه های جديد مديريت نقش دولت ها به خدمت گزار  تكامل يافته است. لذا می توان به تقويت رفتارهای شهروندی در سطح اجتماعی و سازمانی اميدوارانه تر نگريست ( احمدی و خدامی ؛ 1390 : 112).

در این بخش به تشریح  بیان مسئله ، ضرورت ،  اهمیت و اهداف تحقیق ، تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق و قلمرو تحقیق از نظر موضوعی ، مکانی و زمانی می پردازیم

فهرست مطالب

 چکیده فارسی       1

فصل اول : کلیّات تحقیق

1-1    مقدمه       3

1-2    بیان  مسئله     4

1-3    ضرورت و اهمیت تحقیق       6

1-4    اهداف تحقیق       7

1-5    چارچوب نظری   7

1-6    فرضیه ها       8

1-7    تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل      9

1-7-1 تعریف نظری سرمایه اجتماعی      9

1-7-2 تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی        9

1-8 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته  10

1-8-1 تعریف نظری عملکرد شغلی       10

1-8-2   تعریف عملیاتی عملکرد شغلی       10

1-8-3 تعریف نظری رفتار شهروندی سازمانی   10

1-8-4  تعریف عملیاتی  رفتار شهروندی سازمانی   10

1-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های میانجی       11

1-9-1 تعریف نظری تعهد سازمانی       11

1-9-2 تعریف عملیاتی  تعهد سازمانی   12

1-9-3 تعریف نظری تعهد به کیفیت خدمات      12

1-9-4 تعریف عملیاتی تعهد به کیفیت خدمات  12

1-10 قلمرو تحقیق   13

1-10-1  قلمرو موضوعی     13

1-10-2  قلمرو مکانی    13

1-10-3  قلمرو زمانی     13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه    15

2-1-1مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی    15

2-1-1-1 تعریف سرمایه     15

2-1-1-2 دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی   16

2-1-1- 3  تعاریف سرمایه اجتماعی     16

2-1-2 اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی  21

2-1-3 مدل های سرمایه اجتماعی    22

2-1-4 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی        24

2-1-4-1 تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی     24

2-1-4-2 تأثیر نوع سازمان بر سرمایه اجتماعی  25

2-1-4-3 تاثیر ویژگی فردی بر سرمایه اجتماعی      26

2-1-4-4 تاثیرات متقابل عوامل با سرمایه اجتماعی       28

2-1-5 پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی     29

2-1-6 پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی       30

2-1-7جمع بندی     30

2-2 مقدمه    31

2-2-1  تعاریف و مفاهیم عملکرد    31

2-2-2  اهمیت و ضرورت  عملکرد شغلی   36

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد مصالح ساختمانی گزارش تخصصی دبیر جغرافیا راه های افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال گرایی دانش آموزان ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی تحقیق حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن