👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 136صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

محققان بر اين باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذير به حساب می آيند، دلیل پیدايش اين عصر، فناوری های جديدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور اين فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آينده و تجزيه و تحلیل شرايط کنونی به برنامه ريزی برای ايجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا   برای افزايش کارايی و رفاه شهروندان روی آورده اند. جوامع و سازمان های امروزی برای رويارويی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جديد، نیاز دارند تا به تحلیل شرايط و ارزيابی وضعیت موجود خويش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و اين تحلیل را مبنای برنامه ريزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الكترونیكی و ابزارهای سنجش آن اين فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خويش را شناخته و زمینه پذيرش اين فناوریها را فراهم کنند. آمادگي الكترونيك به عنوان يك ابزار تجزيه و تحليل محيطي، فرصتها و تهديدهاي محيط را شناسايي كرده و با بيان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگويي از ميزان آمادگي الكترونيك آنها ارائه مي نمايد . بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. اين پژوهش براساس طرح تحقيق از نوع توصيفي و براساس هدف از نوع كاربردي است. جامعه آماری خبرگان یعنی افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه  80 نفر بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 76 عدد پرسشنامه ای که شامل 30 سوال بود توزیع شد که از این بین 68 پرسشنامه قابل استفاده بوده است . جهت تجزيه و تحليل ، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغییر های تحقیق در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است و تنها متغیر آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که آمادگی لازم را دارا نمی باشد. در پایان نیز پيشنهاداتي بر اساس نتايج تحقيق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارايه شده است.

مقدمه

بدون ترديد امروز در انقلابي ترين دوره تاريخ بسر مي بريم و تحول دائمي به واقعيت انكارناپذير و اساسي حيات بشر بدل شده است . آنچه زمينه چنين تغيير و تحول ژرف و شگرفي را پديد آورده و انقلاب سوم تاريخ بشر را از دو انقلاب نخست آن متمايز ساخته، دستاوردهاي فناوري جديد و متأخر بشري است؛ دستاوردهايي كه با عنوان فناوري ارتباطات و اطلاعات (فاوا) شناخته مي شوند. ( Menoua  , Taylor ,  2006 ; Kauffman , Kumar, 2008 ) با ظهور اين فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آينده و تجزيه و تحلیل شرايط کنونی به برنامه ريزی برای ايجاد تغییرات ساختاری و بکارگیری فاوا برای افزايش کارايی و رفاه شهروندان روی آورده اند. (رضایی کلید بری ، داوری ، ایمانی  1391 )

براي بكارگيري موثر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، كشورها بايد به آمادگی مطلوب در زمينه هاي زيرساخت، فراهم بودن دسترسی به تكنولوژي مذكور براي بخش عمده اي از جمعيت كشور و چارچوب مناسبی از قوانين و مقررات براي استفاده از اين تكنولوژي دست يابند . الزامات دست يابی به اين اهداف گسترش ظرفيت هاي موجود با سرعت چشم گير است.  اين ظرفيت با ميزان آمادگی كشور يا سازمان يا به عبارتی با آمادگی الكترونيكی سنجيده می شود.  آمادگی الكترونيكی به معناي ميزان و اندازه مشاركت هر جامعه يا سازمان در فضاي شبكه اي است.  با ارزيابی ميزان آمادگی الكترونيكی سازمان ها، جوامع می توانند وضعيت موجود خود را از ابعاد مختلف توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار دهند و با برنامه ريزي بر روي شاخص ها ومعيارهاي مرتبط، سطح مطلوبيت آنها را ارتقاء بخشند.  بنابراين در راستاي آمادگی الكترونيكی در سطح ملی بايد در سطح سازمانها نيز اين آمادگی گسترش يابد. (باقری نژاد، ستاری، 1391)

با توجه به مطالب بیان شده در این فصل به بیان مساله، چارچوب نظری، فرضیه‌ها، سوالات و اهداف و اهمیت و ضرورت، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول : کلیات تحقیق    2

1-1 ) مقدمه    3

1-2 ) بیان مسئله     4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق     6

1-4) هدف اصلی پژوهش     6

1-5) چارچوب نظری تحقیق     7

1-6 ) فرضیه های تحقیق     8

1-7 ) تعریف نظری  و عملیاتی تحقیق     8

1-8) قلمرو تحقیق     11

1-8-1 ) قلمرو موضوعی     11

1-8-2 ) قلمرو مکانی     11

1-8-3 ) قلمرو زمانی     11

فصل دوم : ادبیات موضوعی تحقیق    12

2-1) مقدمه     13

2-2 ) تجارت الكترونيك(EC)    14

2-3 ) تعاريف تجارت الكترونيك    14

2-3-1 ) خریدار و تامین كننده    16

2-3-2 ) فروشنده و خريدار     17

2-3-3 ) مصرف کننده و مصرف کننده    17

2-3-4 ) مصرف کننده و  فروشنده     18

2-4 ) تجارت الكترونيك در ايران    19

2-5 ) تعریف آمادگي الكترونيكي    22

2-6 ) مدلهاي ملي ارايه شده توسط سازمانهاي بين المللي    32

2-7 ) مدلهاي آمادگي الكترونيكي در سطح صنعت يا سازماني    32

2-8 ) دلایل ارزیابي آمادگي الكترونيكي    33

2-9) ضرورت توسعه مدل جدید ارزیابي آمادگي الكترونيكي سازمان ها    34

2-10) ابزارهاي سنجش آمادگي الكترونيكي    35

2-11 ) زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات    37

2-12 ) قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی     40

2-13 ) سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی     43

2-14 ) اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران    46

2-15 )  پیـشـینه  تـحقـیق    48

فصل سوم : روش اجرای تحقیق    54

3-1 ) مقدمه    55

3-2) روش تحقیق    56

3-3 ) روش اجرای تحقیق    56

3-4 ) جامعه و نمونه آماری    56

3-4-1)جامعه آماری و روش نمونه گیری    56

3-4-2) حجم نمونه    57

3-5) ابزار گردآوری داده‌ها    58

3-6 )روایی و پایایی پرسشنامه    59

3-6-1) روایی    59

3-6-2) پایایی پرسشنامه    60

3-7 )روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    61

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده‌ها و اطلاعات    62

4-1) مقدمه    63

4-2)  تجزيه و تحليل    63

4-2-1 )  توصيف متغير هاي تحقيق    63

4-2-1-1)  جنسیت    63

4-2-1-2)  وضعیت پست سازمانی    65

4-2-1-3)  سن    66

4-2-1-4)  سطح تحصیلات    67

4-2-1-5) سابقه کار    68

4-2-1-6)  رشته تحصیلی    69

4-2-1-7) زیرساختاری ICT    70

4-2-1-8)  آمادگی زیرساختاری فنآوری اطلاعات    71

4-2-1-9)  آمادگی فرایندها    72

4-2-1-10)  سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی    73

4-2-1-11)  آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات    74

4-2-1-12)  آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی    75

4-2-1-13)  قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی    76

4-2-1-14)  آمادگی مدیریتی    77

4-2-1-15)  آمادگی حقوقی-قانونی    78

4-2-1-16) آمادگی زیرساختاری تجارت الکترونیک    79

4-3 ) آزمون فرضيه هاي تحقيق    80

4-3-1 )   آزمون فرضيه اصلی اول     81

4-3-2)   آزمون فرضيه فرعی اول      82

4-3-3 )  آزمون فرضيه فرعی دوم     83

4-3-4 )   آزمون فرضيه اصلی دوم     84

4-3-5 )   آزمون فرضيه فرعی سوم     85

4-3-6 )   آزمون فرضيه فرعی چهارم     86

4-3-7 )   آزمون فرضيه اصلی سوم     87

4-3-8 )   آزمون فرضيه فرعی پنجم     88

4-3-9)   آزمون فرضيه فرعی ششم     89

👇محصولات تصادفی👇

جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی 1 ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی عوامل و ابعاد فرسودگی شغلی (فصل دوم) دانلود مقاله تحلیل راهبردهای ساماندهی توان های محیطی به منظور توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان سلم پاورپوینت چالش و راهکارهای کاربرد کامـپـیـوتـر در مـدارس (55 اسلاید) پاورپوینت مصاحبه تشخیصی آسیب شناسی روانی (22 اسلاید)