👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش  نمایندگان شرکت های بیمه(مطالعه موردی: شرکت بیمه سامان)  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 131صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗﻼﺷـﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. بررسی پیوسته و مستمر مدیریت سازمان ها و توسعه ی آنها از نظر الزامات مدیریتی، گواه این ادعاست که الگوهای مدیریتی فعلی کفایت لازم را برای اداره ی سازمان های نوین نداشته و چالشها و الزامات جدیدی در رابطه با توسعه و گسترش سازمانهای نوین مطرح می شود. هدف ازتحقیق حاضر بررسی رابطه میان توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگی های شرکت های بیمه می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت های خصوصی و دولتی کشور است که شامل 20 شرکت می باشد از آنجا که تعداد جامعه آماری در تحقیق به عمل آمده محدود می باشد بنابراین کارشناسان و مدیران شرکت بیمه سامان بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری شاخصه های مربوط به تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد که میزان اعتبار این پرسشنامه 845/0 بدست آمده است.

به منظور تفسیر نتایج حاصل از پژوهش از روش حل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است که نتایج از آن نشان می دهدبین توانمندی بازاریابی،توانمندی فناورانه و توانمندی مالی مدیران با عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد.

مقدّمه

در مقدّمه، پژوهشگر سعی می کند با آوردن مطالبی برای خواننده ذهنیّت مناسبی را در رابطه با کلیّت پژوهش ایجاد کند. در واقع از این طریق می خواهد خواننده را با مبانی و کلیات موضوع پژوهش مورد نظر خود آشنا نماید(خاکی،1387،ص 5). مفاهیم مدیریت در طی سال های اخیر، تفاوت و دگرگونی های اساسی را شاهد بوده است. نگاهی به سیر تحوّلات سازمان ها و مدیریت حاکم بر آنها نیز نشان می دهد که این مسیر تغییرات زیادی را در رابطه با شیوه ی مدیریت حاکم بر سازمان ها داشته است. از سوی دیگر اقتصاد دانش محور نیازمند حل پارادایم های جدید مدیریتی است که اولین آن درک درست از سرمایه های دانشی است. هرگونه برنامه ریزی برای بهره وری کارهای دانشی باید با درک وضعیّت فعلی آغاز شود. ابتدا باید پرسید آیا سازمان می-داند که چه می داند؟

امروزه، مدیران در محیط ها و سازمان هایی چون  شرکت های بیمه، باید توجه خود را به این مهم معطوف کنند که ورودی و حتی گاهی خروجی سازمان آنها دانش است. در صورت پذیرش سازمان به عنوان سازمانی دانش محور، نیازمند آن هستیم که تعریفی نو از مفاهیم، به خصوص مفاهیمی همچون ارزش سازمانی، فرهنگ سازمانی، دارایی های سازمانی، ساختار و ساز وکار مدیریتی، هوش سازمانی و توانمندی های مدیریتی و نظایر آن داشته باشیم.

در روابط نمايندگي،هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است ولذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهد.در اين صورت سوال مطرح اين است كه:آيا توانمندیهای مدیریتی بر عملکرد فروش این نمایندگان تاثیر دارد یا خیر؟ با دستيابي به جواب اين سوال مي توان به منظور بهبودعملكرد اقدامات مناسب تري رابه عمل آورد.

فهرست مطالب

چکیده    1

1-1 مقدّمه    3

1-2 بیان مسأله    4

1-3 اهمیّت و ضرورت  اجرای تحقیق    5

1-4  اهداف تحقیق    6

1-5 چارچوب نظری تحقیق    7

شکل 1-1)مدل تحلیلی تحقیق    8

1-6  سوالات و فرضیه های تحقیق    9

1-7 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    10

1-8) قلمرو تحقیق    12

1-8-1) قلمرو موضوعی    12

1-8-2) قلمرو زمانی    12

1-8-3)قلمرو مکانی    12

فصل دوم

بخش اوّل    14

عملکرد فروش    14

2-1-1 مقدمه    15

2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد    16

2-1-3 ارزیابی عملکرد    18

2-1-4 دیدگاه های سنّتی و نوین درباره ارزیابی عملکرد    18

جدول2-1) تفاوت های دو دیدگاه درباره ارزیابی عملکرد از نظر اسپف و همکاران( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 1382 ، ص 8).    20

2-1-5 فرایند ارزیابی عملکرد    20

2-1-5-1 تدوین شاخص ها    21

2-1-5-2 تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آنها    24

2-1-5-3 استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها    25

2-1-5-4 سنجش و اندازه گیری نتایج    25

2-1-5-5 استخراج نتایج    26

2-1-6 ارزیابی عملکرد مالی    26

جدول2-2):شاخص های اصلی جهت مقایسه عملکرد شرکتها(افجه و همکاران،1388،ص 11)    27

2-1-7 ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﻭﺵ‬    30

بخش دوّم    32

توانمندی های مدیریتی(بازاریابی،مالی،فنّاورانه)    32

2-2-1 مقدمه    33

2-2-2 توانمندی های مدیریتی    34

شکل 2-1 نمایش توانمدیهای مدیریت    35

2-2-2-1 عامل اول توانمندی بازاریابی:    35

2-2-2-2 عامل دوم توانمندی مالی:    43

2-2-2-3 عامل سوم توانمندی فنّاورانه:    47

3-2-2 پیشینه تحقیق    53

2-2-3 نتیجه گیری از مباحث نظری تحقیق    58

فصل سوم

3-1 مقدمه    60

3-2 فرایند اجرایی پژوهش    60

3-3 روش تحقیق    60

4-3روش تجزيه و تحليل داده‌ها    61

1-4-3 مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)    62

شکل 3-1 : شکل کلی مدل معادلات ساختاری    63

2-4-3 انديشه اساسي زيربناي مدل يابي ساختاري    63

3-4-3 ضرورت استفاده از مدل‌يابي معادلات ساختاري    64

3-4-3 موارد کاربرد روش ليزرل    64

4-4-3 نرم افزار ليزرل    65

5-4-3 آزمون هاي برازندگي مدل کلي    65

3-4 جامعه و نمونه آماری    67

3-5 روش نمونه گيري    70

3-6 روش  و ابزار جمعآوری اطّلاعات    70

جدول3-1 تركيب سوالات پرسشنامه    71

جدول 3-2 امتيازبندي مقياس تحقيق    72

3-7-1 روایی پرسشنامه    72

3-7-2 پایایی پرسشنامه    72

جدول 3-3 : محاسبه ضریب آلفای کرونباخ    73

فصل چهارم

4-1 مقدّمه    75

4-2 توصیف متغیر های تحقیق    75

4-2-1آمار توصيفي متغیرهای پژوهش    75

جدول 4-1) شاخصهاي گرايش مرکزي و پراکندگي مربوط به متغيرهاي پژوهش    75

نمودار4-1) هيستوگرام مربوط به متغير توانمندي بازاريابي    76

نمودار 4-2)هسيتوگرام مربوط به متغير توانمندي مالي    76

نمودار 4-3)هسيتوگرام مربوط به متغير توانمندي فنّاورانه    77

نمودار 4-4)هسيتوگرام مربوط به متغير عملکردفروش    77

4-2-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی    77

جدول 4-2 : تركيب اعضاي جامعه آماری  پرسشنامه به تفكيك جنسیت    78

جدول 4-3 : تركيب اعضاي جامعه آماری  پرسشنامه به تفكيك سن    78

جدول 4-4 : تركيب اعضاي جامعه آماری  پرسشنامه به تفكيك مقطع تحصیلی    78

جدول 4-5 : تركيب اعضاي نمونه آماری پرسشنامه به تفكيك سابقه ی خدمت    79

4-3 تحليل داده‌ها    79

4-4مراحل اساسي اجراي تحليل SEM    80

شکل 4-1 نمايش مراحل اساسي اجراي SEM    80

4-4شکل کلي مدل معادلات ساختاري    80

4-5 تحلیل عامل اکتشافی    82

4-5 – 1 تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر توانمندی بازاریابی    82

جدول 4-6 : آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت برای متغیر توانمندی بازاریابی    82

4-5-2 تحلیل عاملی اکتشافی بر

👇محصولات تصادفی👇

رساله معماری پایانه و ترمینال مسافربری مبانی نظری و پیشینه تحقیق آلکسی تایما (فصل دوم) تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82 تحقیق ديدگاه سالوادور مدي در شخصيت