👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 171 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه  ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت  منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت است.

مقدمه

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت استراتژيک منابع انسانی برعملکرد شرکت ها است (Deshpande & farley,2004). عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri) . مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بعنوان عاملي برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می‌کند. و كاركنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند ودیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می‌زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها وسیاستها و روشهای روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک درشرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد . در مجموع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مساله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد )اعرابی، 1385). درفصل اول تحقیق حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیه‎های تحقیق وتعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود تا یک دید کلی از تحقیق حاضر حاصل شود.

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه    3

1-2) بیان مسأله    4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    5

1-4) اهداف تحقیق    6

١ـ5) چهارچوب نظري تحقيق    6

1-6) فرضیه های تحقیق    8

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی    9

1-8) قلمرو تحقیق    10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مدیریت استراتژيک منابع انسانی

2-1-1) مقدمه    12

2-1-2)  تعریف مدیریت منابع انسانی    12

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی    13

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی    13

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی    14

2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی    15

2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی    16

2-1-8) عناصر يا اجزاء اصلي سيستم مديريت منابع انساني بر اساس نگرش استرات‍ژيك    22

2-1-8-1) نظام تامين وتعديل منابع انساني    23

2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی    23

2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی    24

2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی    25

2-1-8-5) نظام روابط کار    26

2-1-9) مفاهيم و تعاريف استراتژي    26

2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی    30

2-1-11) نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی    31

2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک    32

2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک    33

2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک    34

2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک    37

2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک    37

2-1-17) پیوند میان  برنامه ریزی راهبردي و منابع انسانی    39

2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی    41

2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی    45

2-1-20) مفهوم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني    46

2-1-21) فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي    47

2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی    52

2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی    53

2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)    53

2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)    54

2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی)    55

2-1-24) مدلهاي های طراحي و تدوین استراتژی منابع انساني    55

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان)    55

2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)    56

2-1-24-3) مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع انساني    62

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی    64

2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا    65

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا    66

2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا    66

2-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی    67

2-1-25-5) مدل رایت و اسنل    69

2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت    71

2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری    72

2-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو    74

2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی    76

2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک    79

2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی    82

2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان    82

2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی    84

بخش دوم: عملکرد سازمانی

2-2-1) تشريح مفهوم عملكرد    86

2-2-2) تعریف عملکرد سازمانی    87

2-2-3) سنجش عملکرد سازمانی    89

2-2-4) رویکردهای سنجش عملکرد    90

2-2-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد    90

2-2-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف    91

2-2-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری    91

2-2-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل    92

2-2-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی    93

2-2-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی    94

2-2-8) ضرورت ارزیابی عملکرد    95

2-2-9) مزایایی ارزیابی عملکرد    96

2-2-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد    96

2-2-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی    97

2-2-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی    98

2-2-13) مدل های ارزیابی عملکرد    98

2-2-14) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    109

2-2-15) مدیریت عملکرد    110

2-2-16) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی    113

2-3-1) تحقیقات داخلی    115

2-3-2) تحقیقات خارجی    116

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه    119

3-2) روش تحقيق&

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاثیرات کتابخوانی بر روند رشد تحصيلي دانش‌آموزان نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود(فصل 2) پاورپوینت معماري مساجد ایران و جهان تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق