👈 فروشگاه فایل 👉

تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

تحقیق حاضر با عنوان تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 137 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

در کشور ايران که برمبناي نظام اسلامي شکل گرفته است،به دليل اعتقادات مذهبي،مشارکت و تعاون در راستاي محروميت زدايي از اهميت خاصي برخورداراست.کميته امداد امام خميني(ره) يکي از نهادهاي شکل گرفته پس از انقلاب است که هدف اصلي آن حمايت از محرومان و مستضعفان و جلب مشارکت هاي مردم به منظور گسترش عدالت است.هدف اين تحقيق سنجش عملکرد مديران و افزايش مشارکتهاي مردمي است.اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي پيمايشي انجام پذيرفت.جامعه آماري اين تحقيق کليه مديران سازمان کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي (84 نفر) مي باشند که به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. روايي پرسشنامه توسط اساتيد و خبرگان مورد تأييد قرارگرفت.به منظور سنجش پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شد که برابر با 855/0 بدست آمد.تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي صورت پذيرفت.در آمار استنباطي از آزمون هاي t تک نمونه اي استفاده شد.بر اساس فرضيات پژوهش مهارت،توانمندي و ويژگي هاي شخصيتي مديران اين مجموعه مورد ارزيابي قرارگرفت.نتايج بدست آمده از يافته ها نشان داد،سه مؤلفه مورد بررسي در سطح مطلوبي قراردارند.

مقدمه

فقرزدايي و کاهش فاصله طبقاتي بين اقشار مختلف مردم و ايجاد نظام عادلانه توزيع درآمد از جمله اهداف و سياست هاي کلان هر جامعه اي مي باشد.هم مردم و هم دولت خواهان برقراري عدالت اقتصادي و به تبع آن عدالت اجتماعي در جامعه مي باشند.در نظام اقتصاد اسلامي با توجه به اين که تشريع کننده چنين نظامي خداوند متعال است و ازسوي ديگر برقراري قسط و عدل و به تبع آن عدالت اقتصادي از جمله اهداف رسالت پيامبران الهي شمرده مي شود،تحقق عدالت اقتصادي در چنين نظامي دور از دسترس نخواهد بود.(قديمي ديزج،1379)

کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان يکي از دستاوردهاي اين نظام به منظور کاهش فاصله طبقاتي بر اساس اصل تعاون و احسان شکل گرفته است.به عبارت ديگر مي توان اين نهاد را به عنوان الگويي از تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي درنظر گرفت که با طرح ها و برنامه هايي که انجام مي دهد جامعه را با همکاري و مشارکت مردم به سمت فقرزدايي سوق مي دهد.لازمه درک اين موضوع که آيا اين سازمان به اهداف خود دست يافته است يا نه،محقق را برآن داشت تا به بررسي و ارزيابي عملکرد اين نهاد در زمينه جذب کمک  ها و مشارکت هاي مردمي بپردازد.از آن جا که نبض عملکرد هر سازمان به دست مديران آن سازمان است،در اين پژوهش به ارزيابي عملکرد مديران سازمان کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي پرداخته شده است.در اهميت موضوع ارزيابي گفته شده است که:ارزيابي، به عنوان يك فعل، از ابتداي خلقت بشر و در ذات و كردار اغلب موجودات زنده، به نوعي حضور داشته و اساسا مبناي رفتارهاي فطري و اكتسابي بشر بوده است. اديان الهي عموما معيار و شاخص هاي رفتاري و كرداري به انسانها عرضه كرده، در ازاي تبعيت از آنها پاداشهاي معين و در صورت استنكاف نيز مجازاتهاي معيني را بشارت داده اند.(تاج الدين و همکاران،1388، 42)

ارزيابي از اصول ضروري زندگي فردي و اجتماعي انسانها، و با نظام بهسازي نيروي انساني کاملاً مرتبط است. اهميت اين مسئله تا حدي است که مولا علي عليه السلام در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر مي فرمايند:' نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکويي کردن بي رغبت سازد و بدکاران را به بدي کردن وا دارد؛ هر يک از ايشان را به آنچه گزيده جزا ده'.

ارزيابي عملکرد از جمله ابزارها و وسايل مؤثر مديريت منابع انساني است که با به کارگيري صحيح اين ابزار نه تنها هدف ها و مأموريت هاي سازمان با کارايي مطلوب تحقق مي يابد بلکه منافع کارکنان و جامعه نيز تأمين مي گردد.فرايند ارزيابي عملکرد، راهکاري را در اختيار سازمان قرار مي دهد که از طريق آن اعضاي سازمان به ميزان اثربخشي وظايف شغلي خود پي مي برند.(سعادت،1376)

در فصل اول اين تحقيق کليات مطرح شده است،فصل دوم مروري است بر پيشينه و ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق،فصل سوم و چهارم روش ها و تجزيه و تحليل هاي آماري رادر برگرفته است.در فصل پنجم نيز نتيجه گيري و پيشنهادها ارائه شده است.

فهرست مطالب

چکيده    1

مقدمه    2

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- بيان مسأله    5

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق    6

1-3- اهداف تحقيق    8

1-3-1) هدف اصلي    8

1-3-2) اهداف فرعي    8

1-4- فرضيات تحقيق    8

1-4-1- فرضيه اصلي    8

1-4-2- فرضيات فرعي    9

1-5 - نوع و روش تحقيق    9

1-6- روش گردآوري اطلاعات    9

1-7- جامعه آماري و نمونه آماري    10

1-8- روش نمونه گيري    10

1-9- قلمرو تحقيق    10

1-9-1-  قلمرو موضوعي    10

1-9-2-  قلمرو مکاني    10

1-9-3-  قلمرو زماني    11

1-10- تعريف مفاهيم و واژگان کليدي    11

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- مشارکت و کمک هاي مردمي    14

2-1-1- مفهوم مشارکت    14

2-1-2- انواع مشارکت    19

2-1-3- عوامل مؤثر بر مشارکت مردم    26

2-1-4- نظريات مرتبط با مشارکت    29

2-1-5- موانع مشارکت مردم    49

2-2- عملکرد مديران    50

2-2-1- مديريت و مديران    51

2-3- ارزيابي عملکرد مديران    51

2-4- پيشينه تحقيق    81

2-5- مدل مفهومي تحقيق    88

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه    90

3-2- روش تحقيق    90

3-3- جامعه آماري تحقيق    90

3-4- نمونه آماري و روش نمونه گيري    91

3-5- روش جمع آوري اطلاعات    91

3-6- ابزار جمع آوري اطلاعات    91

3-6- 1- روايي پرسشنامه    92

3-6- 2- پايايي پرسشنامه    92

3-7- شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات    93

3-7-1- آمار توصيفي    93

3-7-2- آمار استنباطي    93

فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري

4-1- مقدمه    96

4-2- تجزيه و تحليل توصيفي دادههاي جمعيت‌شناختي    96

تحصيلات    97

سن    98

سابقه کار    99

4-3- تجزيه و تحليل توصيفي ابعاد اصلي تحقيق    100

4-4- آمار استنباطي به‌منظور پاسخ به سؤالات تحقيق    101

آزمون ميانگين يک نمونه آماري (One-Sample T-Test)    102

رتبه‌بندي ابعاد تحقيق با استفاده از آزمون فريدمن (Friedman Test)    107

4-5- رابطه بين متغيرهاي جمعيت‌شناختي و ابعاد تحقيق (Correlation Test)    107

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه    110

5-2- نتايج بدست آمده از آمار توصيفي    110

5-3- نتايج بدست آمده از آمار استنباطي    111

5-3-1- بررسي فرضيه اصلي تحقيق    111

5-3-2- بررسي فرضيه هاي فرعي تحقيق    112

5-4- پيشنهادات تحقيق    113

5-5- پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي    113

5-6- محدوديت هاي تحقيق    114

پيوست ها    115

فهرست منابع    123

منابع فارسي    123

منابع لاتين    128

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاها و نظریات موانع خلاقیت (فصل 2) اثرات داروها بر روي‌ وضعيت‌ تغديه‌اي‌ افراد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی(فصل دوم ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)