👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه  ساختار مالکیت  و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوري اطلاعات و داده هاي لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگري 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که  رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و ساير متغيرهاي کنترل  پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره با به كارگيري داده‌هاي تركيبي استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضيه هاي تحقيق مبني بر، رابطه معناداري متغير مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پژوهش با متغیر وابسته(تامین مالی) شركتهاي پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول،   تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، فرضیه سوم می¬باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.

مقدمه

در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش¬های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

در پايان اين فصل متغيرهاي عملياتي تحقيق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.

فهرست مطالب:

چکیده    1

فصل اول: كليات تحقیق

1-1- مقدمه    3

1-2- تاریخچه مطالعاتی    3

1-3- بیان مسئله    5

1-4- سئوالات  تحقیق    7

1-5- چهارچوب نظری تحقیق    7

1-6- مدل مفهومی تحقیق     8

1-7- فرضیه ها     10

1-8- اهداف تحقیق    11

1-9- اهمیت تحقیق    11

1-10- حدود مطالعاتی    12

1-11-تعاریف واژه ها واصطلاحات12

1-12- ساختارکلی پایان نامه 13

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه     15

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت    16

2-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی    16

2-2-2 حاکمیت شرکتی    17

2-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی    21

2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران    21

2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران    23

2-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره    23

2-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر    23

2-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت    24

2-2-4- ساختارهای مالکیت    24

2-2-4-1- سرمایه¬گذاران نهادی    25

2-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی    28

2-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار    29

2-2-4-2  سرمایه¬گذاران شرکتی    30

2-2-4-3-  سرمایه¬گذاران مدیریتی    31

2-2-4-4- سرمایه¬گذاران خارجی    34

2-2-5- تئوری نمایندگی    34

2-2-6- رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه    35

2-3-گفتاردوم:    35

2-3-1- تأمین مالی کوتاه مدت    37

2-3-2 تأمین مالی میان مدت    37

2-3-3- تأمین مالی بلند مدت    37

2-3-3-1- استقراض:    38

2-3-3-2- سهام عادی    40

2-3-3-3- سهام ممتاز    42

2-3-3-4- سود انباشته    43

2-3-3-5- هزینه سرمایه    44

2-3-3-5-1- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه    44

2-3-3-5-2- محاسبه هزینه سرمایه    45

2-3-3-6- هزینة بدهی    46

2-3-3-7- هزینه سهام ممتاز    48

2-3-3-8- هزینة سهام عادي    48

2-4- گفتار سوم:پیشینه تحقیق    49

2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران    49

2-4-2- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها    50

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه    54

3-2- روش تحقیق    55

3-3- روش گردآوری اطلاعات    55

3-4- ابزار جمع¬آوری داده¬ها    56

3-5- قلمرو تحقیق :     56

3-5-1- قلمرو موضوعی:    56

3-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق:    56

3-5-3- قلمرو مکانی تحقیق:    56

3-6- جامعه آماری    56

3-7- نمونه آماری:    57

3-8- فرضیات تحقیق:     58

3-9- مدل¬های تحقیق    59

3-10- روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها    61

3-10-1- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها    62

3-10-2- رگرسیون چند متغیره    62

3-10-3- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    63

3-10-4- آزمون¬ مفروضات کلاسیک مدل¬های رگرسیونی    63

3-11- بررسي ساختار داده¬هاي تركيبي و انواع مدل¬هاي آن     66

3-11-1- آزمون چاو    66

3-11-2- آزمون هاسمن    67

3-12- تعریف عملیاتی متغیرها:    67

3-13- خلاصه فصل سوم    68

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه    70

4-2- توصیف نمونه آماری    71

4-3- آمار توصیفی داده ها    72

4-4- آمار استنباطی    73

4-4 -1-آزمون پایایی متغیرها    73

4-4-2- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون    73

 4-4-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون     74

4-4-3-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها    74

4-4-3-2) آزمون استقلال خطاها    76

4-4-4) ناهمسانی واریانس ها    77

4-4-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل    78

 4-5) آزمون فرضیات تحقیق    78

4-5-1) آزمون فرضیه اول:    78

4-5-2)آزمون فرضیه دوم    80

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اقلیم سرد در معماری پاورپوینت پوکی استخوان پاورپوینت قلندریه در تاریخ محلول رویش مو جدید سال 1396,تونیک گیاهی و قرص رویش مو و درمان ریزش موی دکتر نوروزی بافرمول شگفتی ساز مقايسه ميزان افسردگی در ورزشکاران باستانی کار کهنسال (بيش از 65 سال) با همسالان غير ورزشکار