👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 110 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

 هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شر.تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعدا د 94 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و داده های مربوط به هزینه‌های منابع انسانی و ارزش شرکت استخراج و به کمک نرم افزارهای آماری Eviews و Excel و روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای مستقل هزینه های منابع انسانی، نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائی ها، نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و متغیر وابسته ارزش بازار شرکت با هم رابطه معنا داری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل، نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائی های سرمایه ای، نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش با متغیر وابسته ارزش بازار شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه

   يكي از مباحث جديد در دانش حسابداري، نگرش نوين به منابع انساني به عنوان يكي از موثرترين عوامل مولد در ايجاد درآمد موسسات است. در اين مبحث، ارزش اقتصادي منابع انساني به مثابه دارايي با اهميت موسسه تلقي و امكان ارايه آن در صورت‌هاي مالي مطرح مي‌گردد.

حسابداري منابع انساني عبارت‌ است از: شناسايي و ارزيابي منابع انساني موسسه و گزارشگري به اشخاص ذينفع در اين تعريف سه بخش اساسي پيرامون منابع انساني وجود دارد:

1- شناسايي: تشخيص كميت و كيفيت آن و تهيه آمار مناسب.

2- ارزيابي: اندازه گيري ارزش اقتصادي و تعيين ميزان مالي آن.

3- گزارشگري : تنظيم و ارايه گزارش‌هاي مالي مناسب در مورد آن.

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر میرسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

۱)ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی

۲)احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

۳)افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

۴)ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

۵)شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

۶)محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.

یکی از هدفهای عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روشهای معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روشهای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می‌گذارند، مشخص کنیم.

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

الف) قابل استفاده بودن یک منبع

ب) قدرت خرید آن منبع

تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به طور مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید:

»ثروت فعلی، ارزش تنزیل شدهی ارزش سرمای‌های درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. « بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

فهرست مطالب:

چکیده    1

فصلاول:کلیاتتحقیق    2

1-1-مقدمه    2

1-2-بیانمساله    3

1-3-اهمیتتحقیق    5

1-4-اهدافتحقیق    5

1-5-سوالاتتحقیق    6

1-6-فرضيه‏هايتحقیق    6

1-7-روشتحقیق    7

1-8-قلمروتحقیق    7

1-8-1-قلمروموضوعیتحقیق    7

1-8-2-قلمرومکانیتحقیق    8

1-8-3-قلمروزمانیتحقیق    8

1-9-جامعهونمونهآماری    10

1-10-روشتجزیهوتحلیلاطلاعات    10

1-11-واژگانکلیدی    10

1-12-ساختارتحقیق    11

فصلدوم:ادبیاتتحقیق    13

2-1-مقدمه    13

2-2انواعسرمایهسازمانی    14

2-2-1-سرمایهفیزیکی    16

2-2-2-سرمایهساختاری    17

2-2-3-سرمایهانسانی    18

2-3-حسابداریمنابعانسانی    20

2-3-1‌-تعریفحسابداریمنابعانسانی    20

2-3-2-تاریخچهحسابداریمنابعانسانی    22

2-3-3‌-حسابداریمنابعانسانیچیست؟    28

2-3-4-اندازهگیریهایغیرپولیمنابعانسانی    29

2-3-5‌-روشهایگزارشگریمنابعانسانی    39

2-3-6-مشكلاتحسابداريداراييهايانساني    40

2-3-7-اهدافحسابداریمنابعانسانی    41

2-3-8-روشهایحسابداریاندازهگیریمنابعانسانی    42

2-4-پیشینهتحقیق    46

2-4-1-تحقيقاتخارجی    46

2-4-2-تحقيقاتداخلي    49

فصلسوم:روشتحقیق    54

3-1-مقدمه    54

3-2-روشتحقیق    55

3-3-تعریفجامعهآماري    55

3-4-نمونهانتخابیوروشنمونهگیری    56

3-5-فرضیههایتحقیق    56

3-6-مدلتحقیقومتغیرهایآن    57

3-6-1-مدلبهایتمامشدهفلمهلتز    57

3-6-2-متغیرهایتحقیق    58

3-7-روشهايگردآوريدادههايتحقيقوكاربردآنها    61

1-8-قلمروتحقیق    62

1-8-1-قلمروموضوعیتحقیق    62

1-8-2-قلمرومکانیتحقیق    62

1-8-3-قلمروزمانیتحقیق    62

3-9-روشتجزیهوتحلیلاطلاعات    62

3-10-روشهایآماریمورداستفادهتحقیق    63

فصلچهارم:تجزیهتحلیلدادههاونتایج    66

4-1-مقدمه    66

4-2-آمارتوصیفیمتغیرها    66

4-3-آماراستنباطی    71

4-4-آزمونفرضیه‌ها    71

4-4-1-آزمونفرضیهاول:بینهزینههایمنابعانسانیوارزشبازارسرمایهشرکترابطهمعناداریوجوددارد.    72

4-4-2-آزمونفرضیهدوم:بیننسبتهزینههایمنابعانسانیبهکلدارائیهاوارزششرکترابطهمعناداریوجوددارد.    73

4-4-3-آزمونفرضیهسوم:-بیننسبتهزینههایمنابعانسانیبهدارائیهایسرمایهایوارزششرکترابطهمعناداریوجوددارد.    74

فصلپنجم:بحثونتیجهگیری    2

5-1-مقدمه    2

5-2-خلاصهتحقیق    3

5-3-بحثونتیجهگیری    4

5-4-پیشنهاداتتحقیق    7

5-4-1-پیشنهاداتکاربردیتحقیق    7

5-4-2-پیشنهاداتآتیتحقیق    7

فهرستمنابع    9

پیوستها    14

👇محصولات تصادفی👇

مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز موسیقی درمانی تحقیق بررسی شیوه ها و روشهای صحیح انبار داری مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان و حکمرانی خوب(فصل دوم) نقش محیط کار در سلامت کارکنان تحقیق امنیت در لینوکس