👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 105 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 62 شرکت فعال در 9 صنعت طی سال های 1381 تا 1390 است. متغیرهای مستقل شامل نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت، ارزش بازار نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و شاخص هرفیندال است. متغیر وابسته پژوهش میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام است و از متغیرهای اندازه، ریسک، نسبت Q توبین، نسبت P/E و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین و با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت و ارزش بازار نسبت بدهی صنعت با بازده غیر عادی رابطه معنادار و منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و بازده غیر عادی ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش همچنین بیانگر آن است که بین شاخص هرفیندال که نشان دهنده ی میزان تمرکز صنعت است، و بازده غیر عادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن آزمون فرضیه ها به تفکیک صنایع مختلف نشان داد که نوع نسبت اهرمی، در رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی موثر است.

مقدمه

مدیران مالی شرکت ها در راستای دستیابی به هدف خود که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران است، با تصمیم گیری های مختلفی مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین این تصمیمات است. در تصمیم های تانین مالی شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به نعهدات خود در قبال تامین کنندگان منابع مالی عمل کند.

با توجه به اینکه سیاست ساختار سرمایه موازنه بین ریسک و بازده شرکت را برقرار می کند، ( عبده تبریزی و میری، 18:1381) عامل ریسک و بازده و عوامل مرتبط با آن ها یکی از مسایل مورد علاقه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و مدیران مالی شرکت هاست. پژوهش حاضر در پی آن است که به واسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مرتبط با ساختار سرمایه که باعث تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار و افزایش ریسک می شود، را شناسایی کند.

مسئله پژوهش

یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی،فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آن ها وابسته است. و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است. (سینایی، 64:1386) منابع تامین مالی شرکت ها می تواند درونی یا بیرونی باشد. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند.

درصورت استفاده ازبدهی، ریسک شرکت افزایش می یابد زیرا شرکت موظف است در هر حالتی بدهی خود را به بستانکاران پرداخت نماید. با این وجود استفاده از بدهی ها، برای شرکت مزایای مالیاتی در پی دارد. درصورت استفاده از سهام (تامین مالی از طریق افزایش سرمایه) درصورتی که شرکت زیان ده باشد موظف به پرداخت سود نیست. اما با تقسیم حقوق مالکانه سهامداران فعلی با سهامداران جدید درصدحقوق مالکانه سهامداران فعلی کاهش می یابد، دراینجا این مسئله مطرح می شود که شرکت ها چگونه اقدام به تامین مالی کنند تا بر بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش 

1-1- مقدمه    1

1-2- مسأله پژوهش    1

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    ..2

1-4- هدف پژوهش    3

1-5- سؤال‌هاي پژوهش    3

1-6- فرضيه‌هاي پژوهش    4

1-7- روش اجرای پژوهش    4

1-7-1- روش پژوهش و گردآوري داده‌ها    4

1-7-2- جامعه آماري و نمونه پژوهش    4

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها    5

1-8- متغیرهای پژوهش    5

1-8-1- متغیرهای مستقل    5

1-8-2- متغير وابسته    6

1-8-3- متغیرهای کنترلی 7

1-9- ابزار گردآوری داده‌ها    8

1-10- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش    8

1-11- تعریف واژه های کلیدی9

1-12- ساختار پژوهش9

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش 40-10

2-1- مقدمه    11

2-2- مباني نظري 11

2-2-1- ساختار سرمایه..    11

2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه    13

2-2-3- تئوری ساختار سرمایه19

2-2-3-1- نظریه سنتی 21

2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر22

2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا 23

2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی 25

2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی26

2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی 27

2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت 28

2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت 29

2-2-4- بازده سرمایه گذاری29

2-2-5- بازده غیر عادی31

2-3- پیشینه پژوهش32

2-3-1- پژوهش‌های خارجی32

2-3-2- پژوهش‌های داخلی37

2-4- خلاصه فصل39

فصل سوم: روش اجرای پژوهش 60-41

3-1- مقدمه    42

3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها    42

3-3- سؤال‌های پژوهش    43

3-4- فرضیه‌های پژوهش     44

3-5- متغیرهای پژوهش      44

3-5-1- متغیر مستقل    45

3-5-2- متغیر وابسته    47

3-5-3- متغیر کنترلی    48

3-6- قلمرو پژوهش    49

3-7- جامعه آماری    49

3-8- نمونه آماری    50

3-9- روش گردآوری داده‌ها    51

3-10-مدل های پژوهش51

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها    53

3-11-1- رگرسیون چندمتغیره    54

3-11-2- آزمون فرضیه‌های کلاسیک    54

3-11-2-1- نبود خودهمبستگی    54

3-11-2-2- هم‌خطی و اصلاح آن    56

3-11-2-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده    56

3-11-2-4- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون    57

3-11-2-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون    57

3-11-2-6- آزمون معنادار بودن ضرایب    58

3-11-3- روش استفاده از داده‌ها    58

3-11-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی    59

3-12- خلاصه فصل    ........60

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 82-61

4-1- مقدمه    62

4-2- آزمون ایستایی62

4-3- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها63

4-4- بخش اول: برآورد مدل با استفاده از ارزش های دفتری اهرم مالی    64

4-4- 1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1    64

4-4-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 2    66

4-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1    68

4-5- بخش دوم: برآورد مدل با استفاده از ارزش های بازار اهرم مالی70

4-5-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 3    .71

4-5-2- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی 4    73

4-5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 2    75

4-6- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی 77

4-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 3    77

4-7- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف 79

4-8- خلاصه فصل82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90-83

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش تحقیق نقش خلاقیت در شکوفایی سازمان پاورپوینت فولاد ابزار بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند تحقیق بررسي ريشه هاي مواضع خصمانه آمريكا عليه ايران