👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

تحقیق حاضر با عنوان بررسي تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 118 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهميت نيز بايد از جنبه ويژگيهاي كيفي اطلاعات ،كامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوری داده ها از طريق مطالعات ميداني و توزيع پرسشنامه  می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه 15 مورد مي باشد كه به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي از آزمون آمار استنباطي (آزمون تي – استيودنت تك نمونه اي) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذيرفته شدن شركتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي مربوط بودن،قابليت مقايسه و قابل فهم بودن تاثير بالايي دارد وليكن تاثير آن بر ويژگي قابليت اعتماد پايين مي باشد.

مقدمه

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي به عنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت،  وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي،  مديريت يك واحد اقتصادي است،  اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي دارد،  اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار مي‌دهد. گزارش‌هاي مالي سالانه از مهمترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه مي‌شود.

ازآنـجاييكه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي بـرون سـازماني اطـلاعات  مالي بشمار مي روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـراي اين دو گـروه يكي از رسالت هاي اصـلي مديريت و سيستم هاي حسـابداري مي باشد لذا تصميمات سرمايه گذاران واعتبار دهندگان و  استفاده آنها از اطلاعات داراي گستردگي بسيار بيشتري نسبت به ساير گروههاي خارجي ميباشد و به همين دليل تصـميمات انها داراي تاثيرات عمده اي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور است و توجه ويژه به نوع نيازهاي اطلاعاتي اين افراد ضرورت دارد. بـنابـراين گــزارشگـري مـالي بايد اطـلاعـاتي فـراهـم سـازد كـه بـراي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وساير استفاده كنندگان در تصميم گيريهاي سرمايه گذاري واعطاي اعتبار وساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.

گزارشـگري مـالـي تخـصيص مـنابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي نمايد. بديهي است كه يك سيستم  حسابداري بايد كـليه واقـعيت هاي بـا اهـميـت و مـربوط در رابـطه با رويداد ها و فعاليت هاي واحد تجاري را در صورتهاي مالي طبق ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري ( ويژگيهاي مربوط به محتواي اطلاعات كه عبارتند از مربوط بودن و قابليت اعتماد –  ويژگيهاي مربوط به ارائه اطلاعات كه عبارتند از قابليت مقايسه و قابل فهم بودن) را بيان نمايد. صورتهاي مالي بايد  به گونه اي تهيه وارائه شود كه از لحـاظ اهـداف گزارشگـري مالي قابل فهم,آگاه كننده حتي الامكـان كامل باشد به بيان ديگر صـورتـهاي مالي به گـونه اي باشدكه از يك طـرف امكان اتخـاذ تـصميمات آگاهانه براي استفاده كنندگان را فراهم نموده و از طرف ديـگر بـاعث گـمراهي آنـان نـشود. مربوط بودن و قابليت اعتماد و قابليت مقايسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتي است كه در كتب و مقالات حسابداري براي توصيف ويژگيهاي كيفي به كار مي رود .

اگر چه رعايت ويژگيهاي كيفي در تهيه صورتهاي مالي نقش اساسي در تصميم گيريهاي صحيح و آگاهانه گروههاي مختلف بخصوص سرمايه گذاران دارد اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف بعضا نشان داده شده است كه پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي تاثير دارند.

در اين پژوهش با توجه به اينكه موضوع تحقيق (بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي) مي باشد  تلاش داريم  تا ارتباط بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ويژگيهاي كيفي  به بررسي آن مي پردازيم.

فهرست مطالب

چكيده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه    5

2-1 تاریخچه مطالعاتی    5

3-1 بيان مسئله    8

4-1 چارچوب نظري تحقيق    9

5-1 فرضيه‌هاي تحقيق    10

6-1 اهميت و ضرورت تحقيق    11

7-1اهداف تحقیق    11

8-1 حدود مطالعاتی    12

1-8-1 قلمرومکانی    12

2-8-1 قلمرو زمانی    12

3-8-1 قلمرو موضوعی    12

9-1 تعریف واژه‌هاي کلیدی    12

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه    15

2-2- گزارشگری مالی    16

3-2 اهداف گزارشگری مالی    17

4-2 استانداردهای گزارشگری    18

5-2 اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟    20

1-5-2 سرمايه‌گذاران    21

2-5-2- اعطا كنندگان تسهيلات مالي    21

3-5-2- تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران    21

4-5-2-مشتريان    21

5-5-2- كاركنان    21

6-5-2- دولت    22

7-5-2- جامعه    22

8-5-2  ساير استفاده‌ كنندگان    22

6-2 چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگيهاي كيفي مطلوب افشاء شود؟    22

7-2 ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی    25

8-2مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی    26

9-2 ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی    27

10-2 عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی    30

11-2چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟    31

1-11-2 قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟)    32

2-11-2- مربوط بودن( چه اطلاعاتی مربوط است؟)    34

12-2 چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟    35

1-12-2 قابل فهم بودن    35

2-12-2-قابل مقایسه بودن    36

13-2 چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟    37

14-2 خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا    39

15-2خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان    41

16-2 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی    43

17-2 هزینه های گزارشگری    45

18-2 روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام    47

1-18-2  گزارشگری انعطاف پذیر    47

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی روش های سرمایه گذاری خارجی (فصل دوم) تحقیق کارآفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک تحقیق غدير از ديدگاه اهل سنت تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي پاورپوینت کامل روانکاوی فروید