👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 107صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

عملکرد مديريتي و اطلاعاتي از ديد ذينفعان بسيار حائز اهميت مي باشد از طرفي ديگر محافطه كاري نيز يكي از مفاهيم كيفي در گزارشگري مالي مي باشد ممكن است اين وي‍ژگي كيفي از سوي مدير تغيير كند. بر همين اساس در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی طی سالهای 1387 الی 1392 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب چهار فرضیه پرداختیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب و طی سال های 1387 الی 1392 با استفاده از نرم افزار های سازمان بورس اوراق بهادار و گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اقدام به جمع آوری داده های پژوهش گردید. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بدین گونه است که آزمون های كولموگروف- اسميرنوف  برای نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون برای همبستگی داده ها و در نهایت از روش رگرسیون پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد مدیریتی تاثیر منفی و معناداری با محافظه کاری شرطی و تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد، بدین معنی که هرچه عملکرد و کارایی مدیریت یک شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد می توان محافظه کاری شرطی کمتری را در گزارشگری مالی آنها مشاهده نمود و همچنین هرچه عملکرد مدیریت در سطح مناسبتری قرار گیرد محافظه کاری بیشتری در گزارشات مالی (به طور مشخص در ترازنامه) شرکت لحاظ می گردد. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیات سه و چهار مبین این است که شرکت هایی که خطای پیش بینی سود بالاتری دارند از محافظه کاری شرطی کمتری استفاده می نمایند. در ادامه نتایج نشان دهنده این بود که معیار تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی و نیز هر دو عامل عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر معناداری ندارند.

مقدمه

سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تامين كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت به وسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادارتجسم مي يابد.

محافظه كاري نیز به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقاد هاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روش هاي مختلف، روشی اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع دارايي هاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روش هايي استفاده كند كه درآمد ها و دارايي هاي خود را بيش از واقع هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز  ، 2003).

بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.

در اين فصل  از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضيح در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته شده است و در ادامه فرضيه هاي تحقيق و قلمرو تحقيق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقيق توضيح داده مي شود.

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات پژوهش    1

1-1- مقدمه    2

1-2- تشریح و بیان مسئله    3

1-3- ضرورت انجام پژوهش    4

1-4- پرسش پژوهش    5

1-5- اهداف پژوهش    5

1-5-1- اهداف علمی پژوهش    5

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش    5

1-6- بیان فرضیه های پژوهش    6

1-7- قلمرو پژوهش    7

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش    7

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش    7

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش    7

1-8- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش    7

1-8-1- عملکرد مدیریتی    7

1-8-2- عملکرد اطلاعاتی    8

1-8-3- محافظه کاری    8

1-9- ساختار کلی پژوهش    9

1-10- خلاصه فصل    9

فصل دوم:  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش    13

2-1- مقدمه    14

2-2- عملکرد و کارایی مدیریت    16

2-2-1- تعریف کارایی    18

2-3- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت    18

2-4- نسبت دوپونت ROA))    21

2-4-1- دوپونت تعدیل شده :    23

2-4-2 موارد استفاده ROA    24

2-4-3- نقاط ضعف ROA    24

2-5- کارایی مدیران موظف و غیر موظف    25

2-6- عملکرد و کارایی اطلاعاتی    26

2-6-1- کارایی بازار    27

2-7- عدم تقارن اطلاعاتی    28

2-8-خطای پیش بینی سود    30

2-8-1- عوامل موثر بر خطاي پیش بینی سود    31

2-9- نوسان بازدهی    32

2-10- تعریف محافظه کاری    34

2-11-تقسیم بندی محافظه کاری    35

2-11-1- محافظه كاري شرطی    36

2-11-2- محافظه كاري غير شرطی    37

2-12- روش های اندازه گیری محافظه کاري:    37

2-12-1- روش ها اندازه گیری محافظه کاری شرطی    38

2-12-1-1- روش عدم تقارن زمانی سود:    38

2-12-1-2- روش کاربرد اقلام عملیاتی:    38

2-12-2- روش های اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی    39

2-12-2-1- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)    39

2-12-2-2- روش Res:    40

2-12-2-3- روش به کارگیری اقلام تعهدی:    40

2-12-2-4- روش ارزش دفتری به ارزش بازار    40

2-13- نقش اطلاعاتی محافظه کاری    41

2-14-  پیشینه پژوهش    42

2-14-1- تحقیقات داخلی    42

2-14-2- تحقیقات خارجی    46

2-15- خلاصه فصل    50

فصل سوم:  روش شناسی پژوهش    52

3-1- مقدمه    53

3-2- روش تحقیق    53

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق    54

3-3-1- روش نمونه گیری    54

3-4- فرضیه های تحقیق    55

3-5- بيان فرضيه هاي آماري    56

3-6 - ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق    56

3-7- قلمرو تحقیق    57

3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق    57

3-7-2 - قلمرو زمانی انجام تحقیق    57

3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق    57

3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها    57

3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها    58

3-9-1- متغیرهاي وابسته    58

3-9-1-1- محافظه کاری شرطی (CONS_C)    59

3-9-1-2- محافظه کاری غیر شرطی (CONS_UC)    59

3-9-2- متغیرهاي مستقل    59

3-9-2-1- عملکرد مديريتي    60

3-9-2-2- عملکرد اطلاعاتي    61

3-9-2-2-1- دقت پیش بینی سود    61

3-9-2-2-2- تغييرپذيري بازده(RV)    61

3-9-3- متغیرهاي كنترلي    61

3-10- تابع آماره (ملاک آزمون کننده)    62

3-10-1- آمار توصیفی    62

3-10-2- آمار استنباطی:    62

3-10-2-1 : آزمونK-S  نرمالیته داده ها    62

3-10-2-2 : آزمونD-W  (دوربین واتسون)    63

3-10-2-3 : آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی)    64

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جامع و کاملAPA طرح توجیهی و کارآفرینی تولید پوشال کولر آبی پاورپوینت شیشه هوشمند تحقیق راهنمای ساخت گلخانه تأثیر ساختار سرمایه ای بر روی ارزش شرکت با فرصت های مختلف