👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 109 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که  بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد. همچنین بین شیوه های  فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد.‬‬‬‬‬‬

مقدمه

زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه افراد در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری دانش آموزان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی و شیوه های فرزند پروری نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان  ارتباط دارد(هیبتی، 1381).

منظور از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(حسینیان، پورشهریاری و کلانتری، 1387). این پژوهش بر آن است که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله بررسی نماید.

پژوهش در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرآیند آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش و پرورش امری ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت داد. به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی می توانند به نتایج موثری برسند( ژانک ، 2003؛ به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام،1386).

   متغیر دیگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله است. به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می کند (نوری،1377). از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است.

فهرست مطالب بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان به شرح زیر می باشد:

چکیده  

فصل اول  

کلیات پژوهش    2

1-1مقدمه    3

1-2بیان مسئله    4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش    7

1-4 اهداف پژوهش    9

1-4-1 هدف اصلی    9

1-4-2اهداف فرعی    9

1-5 فرضیه های پژوهش    10

1-5-1 فرضیه اصلی    10

1-5-2فرضیه های فرعی    10

1-6  تعاریف متغیر ها    10

1-6-1 تعاریف مفهومی متغیر ها    10

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها    11

فصل دوم   

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش    12

2-1 شیوه های فرزند پروری    13

2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری    13

2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری    14

2-1-2-1 نظریه بامریند    14

2-1-2-2 الگوی شفر    17

2-1-2-3 دیدگاه السون    18

2-1-2-3 نظریه اریکسون    20

2-1-2-4 الگوی زیگلمن    21

2-1-3 نگرش های فرزندپروری    24

2-1-4 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه    25

2-1-5 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان    27

2-1-6 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری    28

2-1-7 فرهنگ و فرزندپروری    29

2-2 سبک های تفکر    30

2-2-1 تعریف تفکر و سبک های تفکر    30

2-2-2 انواع سبک های تفکر    32

2-2-3 تفکر از دیدگاه جان دیویی    36

2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد    37

2-2-5 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات    38

2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ    39

2-2-7  رابطه هوش و تفکر    40

2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر    42

2-3 سبک های حل مسئله    43

2-3-1 تعاریف  و مفاهیم سبک های حل مسئله    43

2-3-2 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله    46

2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله    47

2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله    47

2-3-5 فرآیند حل مسئله    49

2-3-6 نظریه های حل مسئله    53

2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته    56

2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    56

2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور    57

فصل سوم   

روش پژوهش    59

3-1 طرح پژوهش    60

3-2 طبقه بندی متغیرها    60

3-3 جامعه آماری پژوهش    60

3-4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری    60

3-5 ابزار پژوهش    61

3-5-1پرسش نامه  شیوه های فرزند پروری    61

3-5-2 پرسش نامه  سبک های تفکر    61

3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله    62

3-6روش اجرا    62

3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها    63

فصل چهارم   

تجزیه و تحلیل داده ها    64

الف) یافته های توصیفی    65

4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین    65

4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری    66

4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر    66

4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله    67

ب) یافته های استنباطی    67

4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری    68

4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های تفکر   

4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های فرزند پروری

فصل پنجم  

بحث و نتیجه گیری    72

5-1 تفسیر نتایج    73

5-2 نتیجه گیری کلی    78

5-3 محدودیت ها    78

5-4 پیشنهادات    78

5-4- 1 پیشنهادهای پژوهشی    78

5-4-2 پیشنهاد های کاربردی    79

منابع فارسی    80

منابع لاتین    86

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تاریخچه، ابعاد و الگوهای فرزند پرورری(فصل دوم) پاورپوینت برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان تحقیق رسالت آموزش و پرورش در شتاب علمی کشور اهرم، نقدينگى وجريان نقدى