👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 97 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه  بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 346 (173 نفر زن و 173 نفر  مرد) انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1988)، پرسش نامه کمال گرایی اهواز (APS) کیامرثی و نجاریان (1376) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و نجاریان (1376) بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‫گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه  وجود دارد.‬‬

مقدمه

خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیاز های مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است. رضایت یک  فرد  از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد(باغبانی سیچانی، احمدی علون آبادی و غلامعلیان، 1386). رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است. به ویژه در سال های اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند(بنائیان، پروین و کاظمیان، 1385).

فهرست مطالب بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل به صورت زیر می باشد:

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش   

1-1-مقدمه    3

1-2- بيان مسأله    4

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله    6

1-4 اهداف پژوهش    8

1-4-1 هدف کلی:    8

1-4-2 اهداف اختصاصی8

1-5 فرضیه های پژوهش    8

1-5-1 فرضیه اصلی    8

1-5-2 فرضیه های فرعی    8

1-6 تعریف مفهومی متغیرها    9

1-7-تعریف عملیاتی متغیرها    10

فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش   

2-1 کمال گرایی    12

2-1-1 تاریخچه کمال گرایی    12

2-1-2 تعاریف کمال گرایی    14

2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی    15

2-1-3-1 ابعاد کمال گرایی    15

2-1-3-2 نظریه های کمال گرایی    17

2-1-3-2-1 نظریه فروید    17

2-1-3-2-2 نظریه کاری هورنای    18

2-1-3-2-3 نظریه آدلر    20

2-1-3-2-4 نظریه ی پرلز    21

2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی    22

2-1-5تفاوت های  افراد در کمال گرایی    27

2-2  رضایت زناشویی    28

2-2-1 تاریخچه  رضایت زناشویی    28

2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی    28

2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی    31

2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی    31

2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی    32

2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ    32

2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری    33

2-2-3-2-3 نظریه های شناختی    34

2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی    35

2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی    36

2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی    38

2-2-4-1 پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين    38

2-2-4-2 طرز تفكر، عقايد و تمايلات    38

2-2-4-5 عقايد مذهبي    38

2-2-4-6 اختلافات طبقاتي    39

2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي    39

2-2-4-8  بيماري رواني در خانواده    39

2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی    39

2-3   سرسختی    41

2-2-1 تاریخچه  سرسختی    41

2-2-2 تعاریف  سرسختی    42

2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی    43

2-2-3-1 ابعاد سرسختی    43

2-2-3-2 نظریه های سرسختی    44

2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی    44

2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی    47

2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی    50

2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی    51

2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی    52

2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف    52

2-2-4-2 جایگاه مهار    52

2-2-4-3   عزت نفس    53

2-2-5 تفاوت های افراد در  سرسختی    54

2-18-پیشینه پژوهش    55

2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    55

2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    55

2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی    55

2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی    56

2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور    57

2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    57

2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی    57

2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی    58

فصل سوم: روش پژوهش   

روش پژوهش    59

3-1-طرح پژوهش    60

3-2-طبقه بندی متغیرها    60

3-3-جامعه آماری پژوهش    60

3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری    60

3-5-ابزار سنجش    61

3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی    61

3-5-2-پرسش نامه  کمال گرایی اهواز    62

3-5-3-پرسش نامه سرسختی    62

3-6-روش اجرا    63

3-7-روش های آماری تحلیل داده ها    63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها   

الف) یافته های توصیفی    65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری   

5-2 بحث و تفسیر نتایج    74

5-3 محدودیت ها    77

5-4-پیشنهادات    77

5-4-1-پیشنهاد های کاربردی    77

5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی    77

منابع    78

Abstract    86

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس تحقیق اعتياد نوجوانان‌ و جوانان‌ و نقش‌ والدين‌ در پيشگيري‌ از اعتياد فرزندان‌ اسکیت و داوری مقاله هنر چیست؟ بررسی بزهکاری در کودکان